УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ВКЛУЧЕНОСТ ПРЕКУ ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЕУ ФОНДОВИТЕ

Местоположба на проектот: 

Целата територија на Република Македонија.

Времетраење на проектот: 

15 месеци: од 14.12.2015  до 14.03.2017.

Севкупна цел: 

Да се унапреди социјалната вклученост преку зајакнување на капацитетите на локалните засегнати страни.

Специфични цели: 

Да се зајакне улогата на Центрите за социјална работа (ЦСР), Институтот за социјални активности (ИСА) и граѓанските организации (ГО) да развијат иновативни програми за социјална вклученост и да се надградат плановите за социјална вклучност преку подобро користење на европските фондови.

Целни групи / корисници: 

 • Центри за социјална работа;
 • Институт за социјални активности;
 • Граѓански организации;
 • Населението изложено на ризик од социјално исклучување.

Активности: 

 • Анкети за ЦСР и ГО за нивните капацитети, активности и постојни социјални акциски планови;
 • Анкета од поголем обем за условите за живеење во Македонија и проблеми поврзани со социјалното исклучување;
 • Заеднички обуки за професионални работници од ЦСР и ГО за креирање и управување со европски проекти;
 • Обука за ГО за општествено истражување и дисеминација на резултатите од истражувањето;
 • Подготовка на модул за обука за креирање и управување со европски проекти;
 • Следење и оценување на локалните планови за социјална вклученост од ГО;
 • Општински (локални) партнерства меѓу ЦСР и ГО за унапредување на социјалната вклученост.

Организација предводник: 

Институт за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) – Скопје

Партнерска организација: 
Организација на жени на Општина Свети Николе (ОЖОСВ) – Свети Николе
Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар
Контакт податоци: 
ПРОЕКТНА КООРДИНАЦИЈА
Зоран НЕЧЕВ, Проектен координатор
+389 71 323 097
zoran@idscs.org.mk
ИНСТИТУТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА „СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС“ (ИДСЦС) – СКОПЈЕ
Христијан ПЕТРУШЕВ
+389 77 66 9640
hristijan@idscs.org.mk
www.idscs.org.mk
https://www.FACEBOOK.com/IDSCS
https://TWITTER.com/IDSCS_Skopje