За нас

Почитувани корисници на грант


Задоволство ни е да го најавиме почетокот на новиот проект на полето на промоција на социјалната инклузија – Техничка помош во управување и мониторирање на проекти од грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија“.

Која е нашата цел?

Глобалната цел на проектот е да се овозможи погодна средина во која ефикасно и ефективно ќе се спроведуваат грантовите проекти на полето на социјална инклузија.

Специфичната цел е да се зајакнат вештините и да се зголеми знаењето на корисниците на грантовите доделени преку повикот за предлог проекти „Поттикнување на социјална инклузија“ – со цел грантовите да се спроведуваат ефективно, ефикасно и етички (и солидно да се администрираат).

Што Ви нудиме?

Тука сме да Ви помогнеме во спроведувањето на Вашиот грантов проект, како и во известувањето за него, да Ве поддржиме на Вашето работно место, да ги изградите капацитетите на Вашите раководители и на работниот тим, да составиме за Вас целосен алатник за управување со грантови за да ги разјасниме Вашите прашања, како и да Ви обезбедиме секојдневна поддршка преку нашата веб страница.

Колку долго ќе Ве поддржуваме?


Од првиот до последниот ден од спроведувањето на Вашиот грантов проект. Ние сме тука да обезбедиме техничка помош како за 15-месечните така и за 24-месечните проекти подеднакво.

Кој јазик ќе се користи?

Официјалниот јазик на комуникација за сите грантови проекти од грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија“ е англиски. Воедно, и нашите експерти доаѓаат од меѓународната заедница, како и некои од организациите кои се корисници на грантовата програма.

Сепак, ние ќе обезбедиме македонски и албански превод на сите материјали за обука, како и официјално толкување на сите наши настани.

Кои се засегнатите страни?


Вие, како еден од 26-те корисници на грант од грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија“ сте директните корисници на нашиот проект бидејќи Вие ќе бидете тие кои директно ќе ја примаат нашата техничка помош.


Севкупниот корисник на проектот е Министерството за труд и социјална политика (МТСП) (www.mtsp.gov.mk). Договорниот орган е Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии (www.cfcd.finance.gov.mk). Другите меродавни засегнати страни се претставници на локалната самоуправа, граѓанското општество и приватниот сектор. Проектот го финансира Европската Унија (www.eeas.europa.eu), а го спроведува Конзорциумот на АЕКОМ од Шпанија (www.aecom.com).

Што Ви нудиме?

Семинари за лидерство и управување

Најмалку 6 пати во текот на наредните 2 години ќе организираме еднодневни семинари за лидерство и управување. Преку работилници на семинарите, кои ќе се фокусираат на искуството од проектот, предизвиците и решавањето на проблеми, ние ќе размениме успешни практики со Вашите координатори на тема стратешко планирање и проектно управување.

Теренски посети

Со цел навистина да го разбереме контекстот во кој работите, ние ќе дојдеме во теренска посета (посета на лице место), во просториите на организацијата предводник во Вашиот грантов проект.

Онлајн поддршка

Нашиот проект ќе покрене интерактивна веб страница. Покрај стандардните информации поврзани со грантови и стандардните врски до меродавните засегнати страни, оваа веб страница ќе Ви обезбеди 3 особено корисни алатки.

Обуки

Ќе организираме 2 дена обука во средишната фаза од Вашиот грантов проектот, и уште 2 дена обука во завршната фаза (фаза на поднесување извештаи) од Вашиот грантов проект. Бидејќи очекуваме голем број на учесници, обуките ќе бидат организирани во 4 групи од по приближно 30 учесника.

Логистика

Сите наши настани ќе бидат организирани во Скопје. Речиси половината од организациите кои ги спроведуваат грантовите проекти се со седиште во Скопје. Исто така, Скопје е најлесно достапно за останатите учесници кои доаѓаат од внатрешноста на земјата.

На учесниците кои доаѓаат од внатрешноста на земјата ќе им бидат исплатени патни трошоци.

Учесниците кои доаѓаат од градови над 150 км оддалечени од Скопје ќе имаат право на хотелско сместување.

Меѓународните учесници, за потребите на проектот, ќе се сметаат дека се со седиште во Скопје и нема да имаат право на поврат на патните трошоци, ниту на хотелско сместување, како дел од овој проект.

Навремено ќе бидете поканети на сите наши проектни настани, и на време пред секој настан ќе Ви бидат проследени подетални упатства.