PROMOVIMI I PËRFSHIRJES SOCIALE NËPËRMJET PËRDORIMIT EFEKTIV TË FINANCIMIT NGA BE-JA

Lokacioni i projektit: 

Republika e Maqedonisë, i gjithë vendi.

Kohëzgjatja e projektit: 

15 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.03.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Promovim i përfshirjes sociale nëpërmjet përforcimit të kapaciteteve të aktorëve lokal.

Objektivat specifike: 
Përforcim të rolit të Qendrave për punë sociale (QPS), Institutit për Aktivitete Sociale (IAS) dhe organizata të shoqërisë civile (OJQ-ve) për të zhvilluar programe inovative për përfshirje sociale dhe përmirësim i planeve për përfshirje sociale nëpërmjet shfrytëzimit më të mirë të fondeve të BE-së.

Grupi synues / Përfitues: 

 • Qendrat për punës sociale;
 • Instituti për aktivitete sociale;
 • Organizatat e shoqërisë civile;
 • Popullata e rrezikuar nga mospërfshirja sociale
  .

Aktivitete: 

 • Sondazhe për QPS dhe OJQ mbi kapacitetet e tyre, aktivitetet dhe planet ekzistuese për veprim social;
 • Sondazh i shkallës së lartë mbi kushtet e jetesës në Maqedoni dhe problemet e ndërlidhura me mospërfshirjen sociale;
 • Trajnime të përbashkëta për profesionist prej QPS-ve dhe OJQ-ve mbi përpilimin dhe menaxhimin e projekteve të BE-së;
 • Trajnime për OJQ-të për kërkime sociale dhe shpërndarjen e rezultateve të kërkimeve;
 • Përgatitje e modulit të trajnimit për përpilim dhe menaxhim të projekteve të BE-së;
 • Monitorim dhe vlerësim i planeve lokale për përfshirje sociale nga OJQ-të;
 • Partneritete komunale (lokale) të QPS dhe OJQ për promovim të përfshirjes sociale.

Organizata kryesore: 

Instituti për demokraci “Societas Civilis” (IDSCS) – Shkup

Organizata partnere: 
Organizata e grave të Komunës Sveti Nikollë (OGKSN) – Sveti Nikollë
Shqoata për iniciativa demokratike (ADI) – Gostivar
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Zoran NEČEV, Project Coordinator
+389 71 323 097
zoran@idscs.org.mk
INSTITUTE FOR DEMOCRACY “SOCIETAS CIVILIS” (IDSCS) – SKOPJE
Hristijan PETRUŠEV
+389 77 66 9640
hristijan@idscs.org.mk
www.idscs.org.mk
https://www.FACEBOOK.com/IDSCS
https://TWITTER.com/IDSCS_Skopje