PLATFORMA SOCIALE DHE EKONOMIKE PËR NDIHMË TË KOMUNËS ÇAIR (SEAP)

Lokacioni i projektit: 

Rajoni i Shkupit: Komuna e Çairit.

Kohëzgjatja e projektit: 

20 muaj: nga 09.12.2015  deri më 09.08.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Të kontribuohet për përfshirje më të madhe sociale dhe ekonomike të grupeve të cenuara në nivel komunal.

Objektivat specifike: 
 • Të zhvillohet modeli ndër-sektorial i përfshirjes sociale dhe ekonomike i grupeve të cenuara në Komunën e Çairit;
 • Të zhvillohet mekanizëm këshillues për përfshirje më të madhe sociale dhe ekonomike të grupeve të cenuara në nivel komunal;
 • Të përforcohet qasja strategjike kah rritja e përfshirjes sociale dhe ekonomike të grupeve të cenuara në nivel komunal;
 • Të promovohet pilot programi për asistencë sociale dhe ekonomike të grupeve të cenuara në nivel komunal.
Grupi synues / Përfitues: 
 • Personeli/ekspertët e Komunës së Çairit, Qendra për punë sociale – Shkup, Agjencia për punës dhe OJQ-të lokale;
 • Përfaqësuesit lokal të grupeve të cenuara ;
 • Anëtarët e SEAP.
Aktivitete: 

1)

 • Takime me palët kyçe të prekura për përfshirje sociale dhe ekonomike të grupeve të cenuara në Komunën e Çairit;
 • Krijimi i Platformës lokale për asistencë sociale dhe ekonomike – SEAP (Komuna Çair, Qendra për punë sociale – Shkup, Agjencia për punësim dhe OJQ);
 • Përpilim i programeve për trajnim nga ekspertë të SEAP;
 • Zhvillim i trajnimeve për ndihmë të grupeve të cenuara në Komunën e Çairit.

2)

 • Analiza e të dhënave në dispozicion për përfshirje sociale dhe ekonomike të grupeve të cenuara në Komunën e Çairit;
 • Zhvillimi i profileve të grupeve të cenuara në Komunën e Çairit;
 • Miratimi i Strategjisë për përfshirje sociale dhe ekonomike të grupeve të cenuara në Komunën e Çairit (2014-2020).

3)

 • Dizajnimi dhe nisja e portalit të SEAP për lidhje të grupeve të cenuara në Komunën e Çairit me asistencën sociale dhe ekonomike;
 • Hapja e SEAP “linjës për ndihmë” për drejtim të grupeve të cenuara në Komunën e Çairit tek asistenca sociale dhe ekonomike;
 • Krijimi i ekipeve mobile të SEAP për dhënien e udhëzimeve sociale dhe ekonomike të grupeve të cenuara në Komunën e Çairit.
Organizata kryesore: 

Komuna e Çairit – Shkup

Organizata partnere: 
EP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale (QPS) – Shkup
Shoqata për zhvillim të demokracisë “Iniciativa për perspektive evropiane” – Shkup
Detaje kontakti: 
KOORDINIMI I PROJEKTIT
Florent BAJRAMI, Menaxher i projektit
+389 75 222 144
florent_bajrami@hotmail.com
KOMUNA ÇAIR – SHKUP
Norik SELIMI, Drejtor i projektit
+389 75 306 309
norik@cair.gov.mk
ipa@cair.gov.mk
www.cair.gov.mk
QENDRA NDËRKOMUNALE PËR PUNË SOCIALE – SHKUP
Nergis MUÇA, Drejtoreshë në degën e Çairit
nergis.muca@gmail.com

INICIATIVA PËR PERSPEKTIVË EVROPIANE – SHKUP
Mirlinda RUSHITI-BYTYQI, Drejtoreshë
inic.eupers@gmail.com