ИНКЛУЗИЈА НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ МЛАДИ ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

Местоположба на проектот: 

Североисточен регион: Општините Куманово, Крива Паланка, Липково, Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане.

Времетраење на проектот: 

15 месеци: од 15.12.2015  до 15.03.2017.

Севкупна цел: 

Унапредување на социјалното вклучување.

Специфични цели: 
 • Вклучување во училиштата;
 • Создавање прекугранична мрежа;
 • Подобрување на условите во основните училишта, отстранување архитектонски пречки;
 • Зајакнување на капацитетите на наставниот кадар;
 • Зголемено користење на соодветните услуги од институции што ги нудат за образовниот сектор.
Целни групи / корисници: 
 • Поранешни зависници од дрога и алкохол;
 • Жртви на семејно насилство;
 • Млади престапници;
 • Млади лица кои предвреме го напуштиле училиштето;
 • Млади лица со посебни потреби (лесна физичка или ментална попреченост);
 • Млади лица без родителска грижа.
Активности: 
 • Изготвување и обезбедување обука за стручни вештини;
 • Изготвување и обезбедување курсеви за вработливост;
 • Изготвување и обезбедување кариерно насочување и психо-социјално советување;
 • OОрганизирање и спроведување практикантство и стажирање.
Организација предводник: 

Општинско средно техничко училиште (ОСТУ) „Наце Буѓони“ – Куманово

Партнерска организација: 
Центар за развој на Североисточен плански регион (ЦРСПР) – Куманово
Контакт податоци: 
ПРОЕКТНА КООРДИНАЦИЈА
Александра ГЕОРГИЕВСКА, Проектен менаџер
+389 77 664 122
sandrageorgievska@gmail.com

ОПШТИНСКО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ (ОСТУ) „НАЦЕ БУЃОНИ“ – КУМАНОВО
Лидија МИХАЈЛОВСКА, Директор
+389 75 205 610
nacebudjoni@yahoo.com
http://nacebugjoni.mk
https://www.FACEBOOK.com/NaceBugjoniKumanovo/?fref=ts