СОЗДАВАЊЕ ПАТЕКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

Местоположба на проектот: 

Североисточен регион: Општините Куманово, Старо Нагоричане, Липково, Крива Паланка, Кратово и Ранковце.

Времетраење на проектот: 

20 месеци: од 14.12.2015  до 14.08.2017.

Севкупна цел: 

Да се олесни вклученоста на пазарот на труд за младите лица од руралните и оддалечени места од североисточниот регион од Македонија.

Специфични цели: 
 • Да се подобрат вештините и разбирањето на вработливоста кај младите од руралните средини;
 • Да се изгради регионален систем за развој на работна сила;
 • Да се изготви регионална стратегија за социјална и инклузија на пазарот на труд на целните групи.
Целни групи / корисници: 

Целна група:

 • Млади лица (од 20 до 39 години) коишто живеат во рурални и оддалечени области во североисточниот плански регион (општините Куманово, Кратово, Крива Паланка, Старо Нагоричане, Липково и Ранковце).

Корисници:

 • Центар за развој на североисточен плански регион;
 • Општини;
 • МТСП;
 • Агенција за вработување;
 • Граѓанскиот сектор од Североисточниот регион.
Активности: 
 • Истражување на потребите и идентификување на ресурсите на целниот пазар: Посебно истражување на побарувачката на труд во приватниот сектори и Профил на невработените лица во регионот – понуда;
 • Воспоставување систем за развој на работна сила: основање работни клубови, спроведување програма за обука за вработливост, олеснување на практикантството и повторното вработување;
 • Градење клима за промени – ангажирање на релевантните засегнати страни и стратешко ставање во рамка на регионалните потреби.
Организација предводник: 

Центар за економски анализи (ЦЕА) – Скопје

Партнерска организација: 
Федерација на фармерите на Република Македонија (ФФРМ) – Скопје
Контакт податоци: 
ПРОЕКТНА КООРДИНАЦИЈА
ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ (ЦЕА) – СКОПЈЕ
Весна ГАРВАНЛИЕВА-АНДОНОВА, Проектен координатор
+389 70 347 411
www.cea.org.mk
vesna_nl@yahoo.com
https://www.FACEBOOK.com/Center-for-Economic-Analyses-CEA-120043414677623/

ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ФФРМ) – СКОПЈЕ
Стеван ОРОЗОВИЌ, Партнеров координатор
+389 76 377 401
stevan.orozovic@ffrm.org.mk
www.ffrm.org.mk

ГРАНТОВ ПРОЕКТ
https://www.FACEBOOK.com/sozdavanjemoznosti/