KRIJIMI I RRUGËVE PËR PUNËSIM PËR RININË RURALE

Lokacioni i projektit: 

Rajoni Verilindor: Komunat e Kumanovës, Staro Nagoriçanë, Likovë, Kriva Palankë, Kratovë dhe Rankovce.

Kohëzgjatja e projektit: 

20 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.08.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Lehtësimi i përfshirjes së popullatës rinore në tregun e punës nga rajonet rurale dhe të largëta nga rajoni verilindor i Maqedonisë.

Objektivat specifike: 
 • Rritja e shkathtësive dhe kuptimi i punësisë në mesin e rinisë rurale;
 • Krijimi i një sistemi rajonal për zhvillimin e fuqisë punëtore;
 • Zhvillim i strategjisë rajonale për Përfshirje sociale dhe në tregun e punës së grupeve të synimit.
Grupi synues / Përfitues: 

Grupet e synimit:

 • Të rinjtë (mosha 20-39), që jetojnë në rajone rurale dhe të largët në rajonin Verilindor të Planifikimit – komunat e Kumanovës, Kratovës, Kriva Pallankës, Staro Nagoriçanë, Likovë dhe Rankovce.

Përfituesit:

 • Qendra e Rajonit Verilindor të Planifikimit;
 • MPPS;
 • ANZHB;
 • MNJVL;
 • Sektori i shoqërisë civile nga rajoni verilindor.
Aktivitete: 
 • Kërkimi i nevojave dhe identifikimi i resurseve të synuara të tregjeve të synuar: Kërkim specifik i kërkesës së tregut në sektorin privat dhe profili i të papunësuarve në rajonin – furnizimi;
 • Themelimi i sistemit për zhvillimin e fuqisë punëtore: Themelimi i klubeve të punës, zbatimi i programeve për trajnim mbi punësimin, lehtësimi i praktikës dhe punësimit tranzicional;
 • Krijimi i klimës për ndryshim – angazhimi i aktorëve relevant dhe formimi strategjik i nevojave rajonale.
Organizata kryesore: 

Qendra për analiza ekonomike (QAE) – Shkup

Organizata partnere: 
Federata e fermerëve e Republikës së Maqedonisë (FFRM) – Shkup
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
CENTRE FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA) – SKOPJE
Vesna GARVANLIEVA-ANDONOVA, Project Coordinator
+389 70 347 411
www.cea.org.mk
vesna_nl@yahoo.com
https://www.FACEBOOK.com/Center-for-Economic-Analyses-CEA-120043414677623/

FEDERATION OF FARMERS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA (FFRM) – SKOPJE
Stevan Orozović, Partner Coordinator
+389 76 377 401
stevan.orozovic@ffrm.org.mk
www.ffrm.org.mk