INICIATIVAT PËR PUNËSIM RURAL

Lokacioni i projektit: 

Rajoni i Pellagonisë: Komunat e Prilepit, Krivogashtani dhe Dollneni.

Kohëzgjatja e projektit: 

18 muaj: nga 14.12 2016  deri më 14.06.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Rritja e punësisë së personave në disavantazh për të lehtësuar integrimin e tyre social dhe qasjen në tregun e punës.

Objektivat specifike: 
  • Përmirësimi i shkathtësive të punësimit dhe kompetencat e personave në disavantazh që do të çojë drejt punësimit të qëndrueshëm;
  • Inkurajimi i aktivizimit të tregut të punës me anë të promovimit të rrugëve individuale drejt punësimit;
  • Rritja e pjesëmarrjes së personave në disavantazh në tregun e punës.
Grupi synues / Përfitues: 
  • Persona në disavantazh social, qytetarë të papunë të komunave të Prilepit, Krivogashtani dhe Dollneni;
  • Njësitë e vetëqeverisjes lokale të Prilepit, Krivogashtani dhe Dollneni;
  • Agjencia e Punësimit në Prilep;
  • Sektori afarist (punëdhënësit) e Prilepit, Krivogashtani dhe Dollneni;
  • Publiku i gjerë në komunat e synuara.
Aktivitete: 
  • Zhvillimi dhe realizimi i trajnimeve që rezultojnë me integrim të qëndrueshëm në tregun e punës (rekrutimi dhe formimi i 3 grupeve të personave në disavantazh dhe të papunë, duke siguruar 3 cikle trajnimi për shkathtësi të buta dhe metoda të kërkimit të punës për secilin grup, rregullimi i trajnimeve profesionale për vozitësit e automjeteve për transport;
  • Sigurimi i mbështetjes individuale për proceset e kërkimit të punës (udhëzim për karrierë: informacion, këshillim, rregullimi i takimeve me punëdhënës).
Organizata kryesore: 

EP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale (QPS) – Prilep

Organizata partnere: 
Qendra kulturore rinore (QKR) – Manastir
Detaje kontakti: