PËRFSHIRJA E RINISË NË DISAVANTAZH SOCIAL TË RAJONIT VERILINDOR NË TREGUN E PUNËS

Lokacioni i projektit: 

Rajoni Verilindor: Komunat e Kumanovës, Kriva Palankë, Likovë, Kratovë, Rankovce, Staro Nagoriçanë.

Kohëzgjatja e projektit: 

15 muaj: nga 15.12.2015  deri më 15.03.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Përkujdes i përfshirjes sociale.

Objektivat specifike: 
 • Përfshirja në shkollë;
 • Krijimi i rrjetit ndërkufitar;
 • Përmirësimi i kushteve në shkollat fillore, largimi i barrierave arkitektonike;
 • Përforcimi i kapaciteteve të personelit mësimor;
 • Përdorim i përmirësuar i institucioneve përkatëse që ofrojnë shërbime në sektorin shkollor.
Grupi synues / Përfitues: 
 • Ish të varur nga droga dhe alkool;
 • Viktima të dhunës familjare;
 • Kriminel të rinj;
 • Persona të rinj që kanë braktisur shkollën herët;
 • Persona të rinj me nevoja të veçanta (aftësi të lehta fizike ose mendore të kufizuar);
 • Persona të rinj pa kujdes prindëror.
Aktivitete: 
 • Përgatitja dhe furnizimi i trajnimeve për shkathtësitë profesionale;
 • Përgatitja dhe furnizimi i kurseve për punësim;
 • Përgatitja dhe furnizimi i këshillimit për karrierë dhe këshillimit psiko-social;
 • Organizimi dhe zbatimi i praktikës (zanatit).
Organizata kryesore: 

Shkolla e mesme teknike komunale (SHMTK) “Nace Bugjoni” – Kumanovë

Organizata partnere: 
Qendra për zhvillimin e rajonit verilindor të planifikimit (CRSPR) – Kumanovë
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Aleksandra GEORGIEVSKA, Project Manager
+389 77 664 122
sandrageorgievska@gmail.com

MUNICIPAL SECONDARY TECHNICAL SCHOOL (OSTU) "NACE BUǴONI" – KUMANOVO
Lidija MIHAJLOVSKA, Director
+389 75 205 610
nacebudjoni@yahoo.com
http://nacebugjoni.mk
https://www.FACEBOOK.com/NaceBugjoniKumanovo/?fref=ts