MUNDËSI TË BARABARTA PËR GRATË ROME QË TË MARRIN PJESË NË TREGUN E PUNËS

Lokacioni i projektit: 

Qyteti i Shkupit: Komunat dhe lagjet e Shuto Orizarës, Fushë Tophane, Çair, Maxhari, Gjorçe Petrov.

Kohëzgjatja e projektit: 

18 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.6.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Vetë-fuqizimi i grave rome për barazi gjinore dhe mundësi gjinore për të ndryshuar stereotipat e qasjes në tregun e punës dhe përmirësimi i integrimit të grave në tregun e punës me anë të organizimit të punëtorive dhe trajnimeve informative dhe profesionale.

Objektivat specifike: 
 • Rritja e mundësive për punësim të grave rome me anë të zhvillimit të konkurrencës kryesore me anë të trajnimeve specifike sipas nevojave të tyre individuale;
 • Mbështetja e përpjekjeve për vetë-punësim të grave rome me trajnime specifike dhe ofrimi i mbështetjes për hapjen e biznesit e tyre;
 • Ofrimi i instrumenteve të ndihmës për mbështetje të grave rome të papunë që të jenë më afër mundësive për punësim.
Grupi synues / Përfitues: 
 • 100 gra rome të papunë nga Shkupi që kanë status të punës nga mosha 20-55;
 • 45 gra janë përdorues/pjesëmarrës në trajnimet;
 • 30 burra janë grupe synimi për të marrë pjesë në fushatën informative.
Aktivitete: 
 • Fushatë publike për informim;
 • Vetë-fuqizim të grupeve të synimit;
 • Trajnim për përmirësimin e shkathtësive;
 • Kujdes ditore të fëmijëve të grave në trajnim;
 • Promovim publik i rezultateve të projektit me anë të një Mini Panairi.
Organizata kryesore: 

ORT Trajnimi për zhvillim të qëndrueshëm – Shkup

Organizata partnere: 
Shoqata rome për gra dhe të rinj “Luludi” – Shkup
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Biljana STEVANOVSKA, Team Leader
+389 70 359 882

ORT TRAINING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – SKOPJE
+389 2 511 1345
proekt@ort.mk
http://ort.mk/vrab.html