Për ne

Të nderuar përfitues të grant skemës

Me kënaqësi shpalim nismën e projektit të ri në fushën e promocionit të përfshirjes sociale – Asistencë teknike për menaxhim të projekteve dhe monitorim të grant skemës “Nxitje e përfshirjes sociale”.

Cili është qëllimi ynë?

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të siguron mjedis të favorshëm dhe zbatim efektiv për grant projektit për përfshirje sociale.


Qëllimi specifik i kësaj detyre është të përforcon shkathtësitë dhe të rrit njohuritë e përfituesve të grantit “Thirrje për propozime “Nxitje e përfshirjes sociale” – EuropeAid/135012/M/ACT/MK me qëllim që të sigurohet zbatimi efektive, efikas dhe etik (administrimi i shëndoshë) i grantit.

Çfarë ju ofrojmë juve?

Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar zbatimin dhe raportimin e grant projektit, të ju përkrahim në vendin e punës, të ndërtojmë kapacitetet e menaxherëve dhe personelit tuaj, për ju të përpilojmë një vegël komplete për menaxhim të granteve që të qartësohen pyetjet, dhe t’ju sigurojmë përkrahje ditore nëpërmjet ueb faqes tonë.

Sa gjatë do t’ju përkrahim?

Nga dita e parë deri në ditën e fundit të zbatimit të grant projektit tuaj. Ne jemi këtu për të siguruar asistencë teknike për projekte 15-muajsh dhe 24-muajsh.

Cilat gjuhë do të përdoren?


Gjuha zyrtare për komunikim për të gjitha grant projektet e mbështetura me Grant skemën “Nxitja e përfshirjes sociale” është gjuha angleze. Ekspertët tanë janë ndërkombëtarë, sikur edhe disa prej organizatave që zbatojnë projektet.

Sidoqoftë, ne do të sigurojmë përkthim në gjuhën maqedonase dhe shqipe për të gjitha materialet për trajnim dhe interpretim në të gjitha ngjarjet.

Cilët janë aktorët?

Ju, si 26 përfituesit e granteve nga grant skema “Nxitja e përfshirjes sociale” jeni përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit tonë pasi që ju do t jeni ato që drejtpërdrejtë do të pranojnë Asistencën tonë teknike.
Përfituesi i përgjithshëm i projektit është Ministria e punës dhe politikave sociale (MPPS) (www.mtsp.gov.mk). Autoriteti kontraktues është Njësia qendrore e financimit dhe kontraktimit (NJQFK) i Ministrisë së financave  (www.cfcd.finance.gov.mk). Aktorë tjerë të rëndësishëm janë shoqatat e vetëqeverisjes lokale, shoqatat qytetare dhe sektori privat. Projekti është financuar nga Bashkimi Evropian (www.eeas.europa.eu), dhe zbatuar nga Konsorciumi i AECOM-it nga Spanja (www.aecom.com).

Çfarë ju ofrojmë juve?

Seminare për menaxhim dhe udhëheqje

Së paku 6 herë në 2 vitet e ardhshme do të organizojmë seminare për menaxhim dhe udhëheqje (1 ditësh). Nëpërmjet punëtorive të seminareve të përqendruara në përvojat e nga projekti, sfidat dhe zgjedhjen e problemeve, do të shkëmbejmë praktika të suksesshme me koordinatorët tuaj mbi planifikimin strategjik dhe menaxhimin e projekteve.

Vizita në teren

Qe të sigurohemi se vërtet kuptohet konteksti në të cilin punoni do të kemi vizita në teren, në zyrat e organizatave udhëheqëse të grant projektit tuaj.

Online përkrahja

Projekti ynë do nis një ueb faqe interaktive. Përveç informatave standarde për grante dhe lidhje standarde për aktorë të rëndësishëm, kjo ueb faqe do të siguron 3 vegla me përdorim jashtëzakonisht të dobishëm për ju.

Trajnimet

Do të zhvillojmë 2 ditë trajnim në fazën e përkohshme të grant projektit tuaj, dhe 2 ditë tjera gjatë fazën përfundimtare raportuese të projektit. Pasi që presim numër të madh të pjesëmarrësve, trajnimet do të zhvillohen në 4 grupe me nga përafërsisht 30 pjesëmarrës.

Logjistika

Të gjitha ngjarjet do të organizohen në Shkup. Gati se gjysma e organizatave që do të zbatojnë grant projektet gjenden në Shkup. Veç kësaj, Shkupi është qyteti me qasje më të lehtë për pjesëmarrësit tjerë që gjenden në mbarë vendin.

Pjesëmarrësit që vijnë prej vendeve jashtë Shkupit
do të kompensohen për shpenzimet e tyre për transport.

Pjesëmarrësit që vijnë prej qyteteve me largësi më të madhe prej 150 km prej Shkupit
do të kenë në dispozicion edhe akomodim në hotel.

Pjesëmarrësit ndërkombëtarë, për këtë projekt do të vendosen në Shkup dhe nuk do të kenë në dispozicion kompensim për transport ose akomodim në hotel.

Do të pranoni ftesë në kohë për të gjitha ngjarjet e projektit, dhe do të sigurohen udhëzime të detajuara para secilës ngjarje.