Projekte granti

Projekti Asistencë teknike për menaxhim të projekteve dhe monitorim të Grant skemës “Nxitje e përfshirjes sociale” siguron asistencë teknike (trajnime, seminare, online helpdesk, vizita në teren, etj.) në tema të ndërlidhura me zbatimin e granteve të BE-së (menaxhim i projektit, PRAG, prokurim i dytë, rregullat e vizibilitetit dhe strategjia e komunikimit, raportimi financiar dhe narrativ, etj.) në veçanti për projektet që janë mbështetur nën skemën e grantit “Nxitja e përfshirjes sociale” EuropeAid/135012/M/ACT/MK.

Për më tepër informacione për projektet e granti ose grantistët që zbatojnë, klikoni në lidhjet më poshtë.

Për të gjetur një projekt që përputhet me veçoritë përkatëse, përdorni opsionin e filtrimit.

2.

EP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale (QPS) – Prilep
Qendra kulturore rinore (QKR) – Manastir

3.

Qendra për analiza ekonomike (QAE) – Shkup
Federata e fermerëve e Republikës së Maqedonisë (FFRM) – Shkup

4.

Shkolla e mesme teknike komunale (SHMTK) “Nace Bugjoni” – Kumanovë
Qendra për zhvillimin e rajonit verilindor të planifikimit (CRSPR) – Kumanovë

5.

Komuna e Demir Kapisë – Demir Kapi
Komuna e Rosomanit – Rosoman
,
Fonacioni për arsim të ri afarist (NBE) – Shkup

6.

Instituti për zhvillim të komunitetit (IZHK) – Tetovë
DVV Internacional – Bon, GJERMANI / DVV International – Bonn, DEUTSCHLAND

7.

Koalicioni i organizatave rinore “Sega” – Prilep
Qendra për zhvillim ekonomik dhe social (CESOR) – Shkup
,
Shoqata rinore për veprim shoqëror, arsim dhe parandalim (EASP) – Shkup
,
K.A.B.A. Slovensko – Martin, SLLOVAKI / K.A.B.A. Slovensko – Martin, SLOVENSKO

8.

EP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale (QPS) – Makedonski Brod
Shoqata rinore për veprim shoqëror, arsim dhe parandalim (EASP) – Prilep

10.

Qendra për kujdes të familjes dhe fëmijëve (KMOP) – Athinë, GREQI / Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (KMOП) – Αθήνα, ΕΛΛAΔΑ
Instituti për hulumtime ekonomike dhe politika “Finance Think” – Shkup

11.

Qendra këshillimore Estoneze – Talin, ESTONI / Eesti Abikeskused – Tallinn, EESTI
Shoqata për mundësi të barabartë “Qasje e barabartë” – Shkup
,
Universiteti për shkenca informatike dhe teknologji “Shën Apostol Pavle” – Ohër

12.

Fondacioni maqedonas zhvillimor për ndërmarrjet (FMZHN) – Shkup
OJQ “Kham” – Delçevë
,
Shoqata humanitar edhe bamirëse e romëve “Meseçina” (HDZR) – Gostivar
,
Fondacioni për mikro-kredi “Horizonti” – Shkup

13.

Fondi arsimore i romëve (REF) – Budapest, HUNGARI / Roma Oktatási Alap (REF) – Budapest, MAGYARORSZÁG
Qendra arsimore rome në Shuto Orizarë “Ambrella” – Shkup
,
OJQ “Kham – Delçevë

14.

Qendra për arsim profesional dhe trajnim (QAPT) – Shkup
Qendra maqedonase zhvillimore për organizata qytetare – Shkup
,
Qendra për komunitetin rom (QKR) “Drom” – Kumanovë
,
Shoqata “Multikultura” – Tetovë

18.

Fondacioni për shërbim sipërmarrës për të rinj (YES) – Shkup
Fondacioni “Ardhmëria 21 shekull” – Pllovdiv, BULLGARI / Фондация „Бъдеще 21. век“ – Пловдив, БЪЛГАРИЯ
,
ZIP Institut – Shkup
,
Organizata rome e grave në Maqedoni “Daja” – Kumanovë / Romani organizacija e džuvlengiri tari Makedonija “Daja” – Kumanovo

19.

Shoqata për zhvillim lokal rural (SHZHLR) – Tetovë
Komuna e Bogovinës – Bogovinjë

20.

Фондација за развој на локалната заедница – Штип
Oda ekonomike dhe industriale e Rodpit – Komotini, GREQI / Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης – Κομοτηνή, ΕΛΛΑΔΑ
,
Agjencia për zhvillim ekonomik Kostinbrod – Kostinbrod, BULLGARI / Агенция за икономическо развитие Kостинброд – Костинброд, БЪЛГАРИЯ
,
Shoqata tregtare dhe tekstili “Textile Cluster” – Shtip

21.

CARE Deutschland-Luxemburg e.V – Prishtinë, KOSOVË / CARE Deutschland-Luxemburg e.V – Priština, KOSOVO
Iniciativa qytetare e grave “Antiko” – Shkup

22.

Komuna e Çairit – Shkup
EP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale (QPS) – Shkup
,
Shoqata për zhvillim të demokracisë “Iniciativa për perspektive evropiane” – Shkup

23.

Instituti për demokraci “Societas Civilis” (IDSCS) – Shkup
Organizata e grave të Komunës Sveti Nikollë (OGKSN) – Sveti Nikollë
,
Shqoata për iniciativa demokratike (ADI) – Gostivar

24.

Shqoata për iniciativa demokratike (ADI) – Gostivar
Qendra për iniciativa qytetare (QIQ) – Prilep
,
Qendra për informim, bashkëpunim dhe zhvillim të organizatave joqeveritare (CNVOS) – Ljubljanë, SLLOVENI / Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) – Ljubljana, SLOVENIJA

25.

Instituti për strategji ekonomike dhe marrëdhënie ndërkombëtare Ohër (OI) – Shkup
Lobi maqedonas i grave (LMG) – Shkup

26.

Shoqata “Qendra kulturore studentore” (SHKUC) – Ljubljanë, SLLOVENI / Društvo študentski kulturni center (ŠKUC) – Ljubljana, SLOVENIJA
Aleanca a grave – Shkup