ARSIMI PROFESIONAL DHE TRAJNIMI: QASJE E RE PËR PËRFSHIRJE EFEKTIVE SOCIALE

Lokacioni i projektit: 

Komuna e Tetovës dhe Komuna e Shtipit.

Kohëzgjatja e projektit: 

16 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.04.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Kontributi për krijimin e një mjedisi të favorshëm për ri-integrimin e shkelësve në shoqërinë.

Objektivat specifike: 
 • Burgjet në Tetovë dhe Shtip duhet të kenë rritur kapacitetet për të furnizuar trajnime profesionale për shkathtësi të orientuar drejt tregut;
 • Zvogëlimi i numrit të kthyesve në mesin e shkelësve në burg;
 • Të burgosurit janë të siguruar me mundësi për të rritur njohurinë/arsimi ne tyre të shkathtësive siç përshkruar në këtë projekt, aktivitete arsimore të miratuar si aktivitete të rregullta me të burgosurit.
Grupi synues / Përfitues: 
 • Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve (DES);
 • Burgu i Tetovës;
 • Burgu i Shtipit;
 • Avokati publik;
 • Agjencia e Punësimit;
 • Odat Ekonomike dhe punëdhënësit;
 • Komuna e Tetovës;
 • Komuna e Shtipit;
 • Qendrat për Punë Sociale;
 • Qendra për Arsimin e të Rriturve;
 • Opinioni në përgjithësi.
Aktivitete: 
 • Procesi i sigurimit të kushteve teknike për zbatimin e kurseve arsimore dhe trajnimit profesional;
 • Procesi i dizajnimit të programeve speciale arsimore;
 • Zbatimi praktik i trajnimit dhe kurseve arsimore dhe profesionale – gjuhë angleze, shkathtësi elementare kompjuterike, bukëpjekës, parukier;
 • Prodhimi dhe printimi i manualit/veglës;
 • Takime konsultimi me vendimmarrësit;
 • Ngjarje promovuese.
Organizata kryesore: 

Instituti për zhvillim të komunitetit (IZHK) – Tetovë

Organizata partnere: 
DVV Internacional – Bon, GJERMANI / DVV International – Bonn, DEUTSCHLAND
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
COMMUNITY DEVELOPMENT INSTITUTE (CDI) – TETOVO

Sreten KOCESKI, Project Coordinator
+389 70 250 286
skoceski@gmail.com
www.irz.org.mk

DVV INTERNATIONAL – BONN, GERMANY
Biljana MOJSOVSKA
+389 2 306 1242
mojsovska@lifelonglearning.mk