СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА: НОВ ПРИСТАП ЗА ЕФИКАСНО СОЦИЈАЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ

Местоположба на проектот: 

Општина Тетово и Општина Штип.

Времетраење на проектот: 

16 месеци: од 14.12.2015  до 14.04.2017.

Севкупна цел: 

Да се придонесе за создавање поволна средина за реинтеграција на престапниците во општеството.

Специфични цели: 
 • Затворите во Тетово и Штип треба да имаат зголемени капацитети за да обезбедат обука за стручни вештини насочена кон пазарот на труд;
 • Затворениците добиваат можност да го зголемат своето знаење/образование за вештините опишани во рамките на едукативните активности на овој проект усвоени како редовни активности во затворите.
Целни групи / корисници: 
 • Управа за извршување санкции (УИС);
 • Затвор во Тетово;
 • Затвор во Штип;
 • Народен правобранител;
 • Агенција за вработување;
 • Стопански комори и работодавачи;
 • Општина Тетово;
 • Општина Штип;
 • Центри за социјална работа;
 • Центар за образование на возрасни;
 • Општата јавност.
Активности: 
 • Процес на обезбедување технички услови за организирање едукативни курсеви и стручна обука;
 • Процес на креирање посебни едукативни програми;
 • Практично спроведување на едукативните и стручните обуки и курсеви – англиски јазик, основни компјутерски вештини, пекарски, фризерски вештини;
 • Производство и печатење прирачник/алатки;
 • Консултативни средби со носителите на одлуки;
 • Промотивни настани.
Организација предводник: 

Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово

Партнерска организација: 
ДВВ Интернационал – Бон, ГЕРМАНИЈА / DVV International – Bonn, DEUTSCHLAND
Контакт податоци: 
ПРОЕКТНА КООРДИНАЦИЈА
ИНСТИТУТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА (ИРЗ) – ТЕТОВО

Сретен КОЦЕСКИ, Проектен координатор
+389 70 250 286
skoceski@gmail.com
www.irz.org.mk

ДВВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ – БОН, ГЕРМАНИЈА
Билјана МОЈСОВСКА
+389 2 306 1242
mojsovska@lifelonglearning.mk