Trainings

Do të zhvillojmë 2 ditë trajnim në Fazën e përkohshme të grant projektit tuaj, dhe 2 ditë tjera gjatë Fazën përfundimtare raportuese të projektit. Pasi që presim  numër të madh të pjesëmarrësve, trajnimet do të zhvillohen  në 4 grupe me nga  përafërsisht 30 pjesëmarrës.
Trajnimet do të organizohen si ngjarje 1 ditëshe në Shkup.
Trajnimet në fazën fillestare do t’ju ndihmojnë që më mirë të kuptoni dhe kërkesat dytësore të prokurimit sipas PRAG. Trajnimet mbi fazën përfundimtare të raportimit do të përqendrohen në përpilimin duhur të raportit narrativ dhe financiar.

Nëpërmjet informacioneve të sakta teorike dhe praktike, raste studimi të shembujve të raportimit dhe shumë ushtrimeve, do të ballafaqohemi me çështjet më kyçe, siç janë: kategoritë e shpenzimeve, shpenzime të pranueshme dhe të papranueshme, mostrat për raportim, dosjet e regjistrave kontabël, duke përfshirë librin kryesor, nën-librat, pagat, dhe regjistrat e pronave fikse, prova e ofrimit të shërbimeve dhe pranimit, regjistri i orëve të punës, librat e automjeteve, fatura, fletëpagesa, deklarata bankare, çështje të TVSH-së, etj.
Rekomandojmë që edhe aplikantët edhe ko-aplikantët të caktojnë 2 persona prej secilës organizatë drejtpërdrejtë të përfshirë në zbatimin e grant projektit tuaj të merr pjesë në trajnimet tona (mundësisht koordinatorin e projektit dhe menaxherin financiar).


Pjesëmarrësit të cilët do ta përfundojnë gjith ciklin e trajnimit do të shpërblehen me

CERTIFIKATË NË MENAXHIM ME GRANTE


Në këtë fotografi: ekselenca e tij  Aivo Orav, Kreu i Delegacionit të BE-së, ndanë Certifikatat pjesëmarrësve të suksesshëm të projektit Fuqizo 2, në korrik të vitit 2014 në Shkup.