On Line Support

Projekti ynë do nis një Ueb faqe interaktive. Përveç informatave standarde për grante dhe lidhje standarde për aktorë të rëndësishëm, kjo ueb faqe do të siguron 3 vegla me përdorim jashtëzakonisht të dobishëm për ju:

Forumi, Sportel për informacione, Vegla për menaxhim me grante.

Fillimisht, do të ketë Forum ku gjithë përfituesit e grateve do të mund të komunikojnë me njëri tjetrin: paraqesin çështje, shpërndajnë përvoja, nisin diskutime, kërkojnë zgjedhje, sigurojnë ndihmë të përbashkët. Ekspertët tanë do të vëzhgojnë këto diskutime dhe do të sigurojnë udhëzimin e duhur.

Pastaj, ueb faqja do të siguron veglën e Helpdesk, ku drejtpërdrejtë mund t’i drejtoheni njërit prej dy ekspertëve tanë me ndonjë çështje, dhe ata do t’ju sigurojnë përgjigjen më të mirë të mundshme. Të gjitha çështjet e rëndësishme që do të nisen ose qartësohen ose në Forum ose në Shërbimin për ndihmë do të përfshihen në pjesën Frequently Asked Questions, ku do të mund të kërkoni këshilla prej kolegëve tuaj.

Në fund, në kohën e duhur, do të mund të shkarkoni Toolkit for Grant Management, nga ueb faqja, ku do të mund të gjeni të gjitha dokumentet relevante dh mostrat që do mund t’ju ndihmojnë për menaxhim të suksesshëm me grant projektin tuaj. Kemi bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e punës dhe politikave sociale, Njësia qendrore e  financimit dhe kontraktimit, Sekretariatin për çështje evropiane, Delegacionin e Bashkimit Evropian, Asistencë teknike për organizata e shoqatave qytetare dhe projekte të suksesshme në vend, me qëllim që t’i përmbledhim, interpretojmë, qartësojmë dhe harmonizojmë udhëzimet. Vlerë të shtuar në këtë proces ka identifikimi i mospërputhjeve dhe mbulimeve të dyfishta, e nëse është e mundshme të largohen kërkesat e panevojshme dhe të ndërlikuara.

Mendimi juaj është i rëndësishëm!