ПРОМОВИРАЊЕ НА АКТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЛИЦА ОД НЕПОВОЛНА ПОЛОЖБА ВО ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ

Местоположба на проектот: 

Регионите: Скопски, Североисточен, Југозападен, Вардарски, Полошки.

Времетраење на проектот: 

20 месеци: од 14.12.2015  до 14.08.2017.

Севкупна цел: 

Да се зголеми активирањето и вклученоста на лицата под ризик од социјално исклучување на пазарот на труд преку мобилизирање и/или подобрување на нивните вештини, образование, квалификации, и олеснување на нивната целосна интеграција во општеството, особено на пазарот на труд.

Специфични цели: 
 • Да се зајакнат потенцијалите за вработување на лицата под ризик од социјално исклучување преку промовирање индивидуални патеки кон вработување;
 • Да се развијат и спроведат целни услуги и обуки за вработување што ќе водат до одржливо интегрирање на лицата под ризик од социјално исклучување на пазарот на труд;
 • Да се идентификуваат и пренесат добри практики на интегрирање на лица под ризик код социјално исклучување на пазарот на труд и да се осигури нивно поголеми влијание и мултиплицирање.
Целни групи / корисници: 
 • Лица со попреченост кои се способни за работа;
 • Поранешни зависнициод дрога и алкохол;
 • Жртви на семејно насилство;
 • Млади престапници;
 • Млади лица кои предвреме го напуштиле училиштето;
 • Млади лица без родители и без родителска и старателска грижа (на возраст од 18 до 26 години);
 • Лица коишто живеат во оддалечени и рурални области;
 • Родители на деца на улица;
 • Самохрани родители;
 • Корисници на социјална помош;
 • Бездомници;
 • Останати слично социјално исклучени лица.
Активности: 

КЛАСТЕР 1:

 • Зајакнување на вештините на професионалците за вработување и социјална грижа.

Посебните активности вклучуваат:

 • Организирање семинари наменети за професионалци за вработување и социјална грижа за практики поврзани со „Менторство за социјална вклученост“. На семинарите, идните ментори ќе се обучуваат за основните знаења и вештини потребни за градење ефективен менторски однос со целните групи во процесот на изготвувањето на индивидуалните акциски планови.

КЛАСТЕР 2:

 • Зајакнување на мотивацијата, учеството и вработливоста на групите под ризик. Активностите ќе бидат дизајнирани да ги задоволат конкретните потреби на целните групи.

Посебните активности вклучуваат:

 • Процена на потребите за развој на вештини на лица кои припаѓаат на целните групи, дефинирање профил на вештини/компетенции потребни за работно место;
 • Подготовка на индивидуални планови за вработување за учесниците да добијат поддршка, совет за обука и, конечно, вработување;
 • Обезбедување психо-социјално зајакнување и обука за меки вештини;
 • Обезбедување специјално изготвени програми за обука на работно место (теоретска и практична наставна програма);
 • Организирање семинари за поддршка на поединците што ќе основаат мали или социјални претпријатија или сами ќе се вработат;
 • Изготвување советодавни и консултантски услуги за да се зајакне структурата на семејството и да се справи со нефункционални семејства.

КЛАСТЕР 3:

 • Зајакнување на вмрежувањето и градење партнерства меѓу давателите на услуги.

Посебните активности вклучуваат:

 • Организирање семинари за јавните и приватните даватели на услуги покажувајќи европски и меѓународни најдобри практики за промовирање на можностите за вработување на целните групи и меѓусекторската/ меѓуинституционалната соработка;
 • Кампања за подигнување на свеста наменета за работодавачи во јавниот и приватниот сектор со цел да се борат против предрасудите за целните групи;
 • Основање катчиња за вмрежување (виртуелни и физички) каде што исклучените лица можат да се сретнуваат, да споделуваат искуства и да градат заеднички партнерства;
 • Промовирање на волонтерството и праксата за подобро запознавање со корпоративниот свет (ќе работиме заедно со Економската комора и граѓанското општество);
 • Изготвување предлози за зајакнување на меѓуинституционалната соработка меѓу локалните центри за вработување, центрите за социјална работа, локалните власти и НВОи.

Перспективата за родовата еднаквост ќе биде вклучена хоризонтално во текот на сите предложени активности.

Организација предводник: 

Центар за грижа за семејството и децата (КМОП) – Атина, ГРЦИЈА / Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (KMOП) – Αθήνα, ΕΛΛAΔΑ

Партнерска организација: 
Институт за економски истражувања и политики „Фајненс тинк“ – Скопје
Контакт податоци: 
ПРОЕКТНА КООРДИНАЦИЈА
Фотис РУСАКИС, Финансов менаџер
roussakis.f@kmop.gr

ЦЕНТАР ЗА ГРИЖА ЗА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕЦАТА (КМОП) – АТИНА, ГРЦИЈА
+30 210 363 7547
kmop@kmop.eu
www.kmop.gr
https://www.FACEBOOK.com/kmop.eu

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКИ ИСТРАЖУВАЊА И ПОЛИТИКИ „ФАЈНЕНС ТИНК“ – СКОПЈЕ
Тереза КОЧОСКА
+389 2 615 6168
www.financethink.mk
info@financethink.mk
https://www.FACEBOOK.com/FinanceThink/?fref=ts