ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОНУДАТА НА КВАЛИФИКУВАНА РАБОТНА СИЛА МЕЃУ РИЗИЧНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Местоположба на проектот: 

Југозападен регион: Општина Охрид; Скопски регион.

Времетраење на проектот: 

15 месеци: од 04.01.2016  до 04.05.2017.

Севкупна цел: 

Зголемена вклученост на лицата на најслабата позиција на пазарот на труд, и на тој начин се креираат еднакви можности за сите кои пристапуваат на пазарот на труд во Македонија.

Специфични цели: 

Да се прошири вработливоста на невработените и социјално исклучените лица во скопскиот и југозападниот регион на Република Македонија преку развој и спроведување посебно изготвени програми и олеснување на нивната целосна интеграција во општеството, особено пристапот до пазарот на труд.

Целни групи / корисници: 

Целна група:

 • Невработени и социјално исклучени; вкупно 150, вклучувајќи:
  • 40 млади лица;
  • 30 лица со попреченост;
  • 40 лица во рурални и оддалечени области;
  • 40 лица од други ризични групи.
 • Од вкупниот број учесници, барем 50% се жени.

Корисници:

 • Семејства на невработени и социјално исклучени лица;
 • Институции што креираат и спроведуваат политики, вклучувајќи ги:
  • Министерство за труд и социјална политика;
  • Министерство за финансии;
  • Локални агенции за вработување;
  • Социјални работници од локалната самоуправа;
  • Работодавачи, итн.
Активности: 
 • Изготување стратегија за активирање на невработените и социјално исклучените лица врз основа на ограничувањата на различни целни групи;
 • Изготвување модел за психо-социјално оснажување на невработените и социјално исклучените лица и пробно спроведување („пилотирање“);
 • Изготвување индивидуални акциски планови (ИАП) за невработените и социјално исклучените лица и пробно спроведување во соработка со работодавачите;
 • Изготвување и тестирање на посебна програма за обука со фокус на ИКТ, претприемништво и работа на далечина за младите и социјално исклучени невработени лица;
 • Управување со проекти, проценување и доставување информации.
Организација предводник: 

Естонски советодавен центар – Талин, ЕСТОНИЈА / Eesti Abikeskused – Tallinn, EESTI

Партнерска организација: 
Здружение за еднакви можности „Еднаков пристап“ – Скопје
Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид
Контакт податоци: 
ЕСТОНСКИ СОВЕТОДАВЕН ЦЕНТАР – ТАЛИН, ЕСТОНИЈА
Suur-Ameerika 18a, Tallinn 10122, Estonia
www.abikeskused.ee
Танел МЕТЛИК, Проектен менаџер
tanel.matlik@abikeskused.ee
+372 5 102 705

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ „ЕДНАКОВ ПРИСТАП“ – СКОПЈЕ
Добромир Хрс 3, 1000 Скопје, Македонија
http://www.ednakvimoznosti.mk
Санија БУРАГЕВА, Партнеров координатор
ednakov_pristap@yahoo.com
+389 70 323 671

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД
Партизанска бб, Зграда на АРМ, 6000 Охрид, Македонија
http://uist.edu.mk
Олгица АПОСТОЛОВА, Партнеров координатор
olgica.apostolova@uist.edu.mk
+389 76 464 160