ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ЗА ЕКОНОМСКО И СОЦИЈАЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ОД МАЛЦИНСКИТЕ ГРУПИ (ЕПЕСИI)

Местоположба на проектот: 

Општините Скопје, Тетово, Куманово, Штип.

Времетраење на проектот: 

20 месеци: од 14.12.2015  до 14.08.201.

Севкупна цел: 

Да се зајакне нивото на економска и општествена интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено од ромската, албанската и турската заедница, преку отворање регионални центри за обука наменети за долгорочно образование, преквалификација и развој на лични вештини.

Специфични цели: 
 • Да се подобрат и зајакнат односите меѓу понудата и побарувачката на работна сила;
 • Да се поддржат и зајакнат личните капацитети и можности за вработување и самовработување преку зголемување на нивото и стекнување соодветни практични вештини;
 • Да се создаде систем за постојана обука на посебните целни групи со цел развој на професионалните вештини според претходно идентификувани реални потреби на работодавачите;
 • Да се подигне свеста на деловната заедница за професионалните капацитети на оваа категорија лица со цел да се подобрат економските услови во регионите;
 • Да се поттикне институционалната соработка меѓу НВОи од една страна, и владините институции, од друга: Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија на локално и регионално ниво.
Целни групи / корисници: 

Невработени жени од малцински групи – Ромки, Турчинки, Влаинки, Бошњачки, Србинки и останати, како и Македонки и Албанки, на возраст 18-55 години.

Активности: 

A1

 • Воспоставување локални канцеларии и распределување локален административен персонал;
 • Редовни средби со локалниот персонал, посети на локациите и заедницата и учесниците на настаните;
 • Воспоставување мрежа на 4 регионални ЦОВ во Скопје, Тетово, Куманово и Штип.

A2

 • Избор на членови за создавање тим од 10 експерти за социјална вклученост;
 • Избор на кандидати врз основа на мотивацијата и достапноста на кандидатите;
 • Создавање 10 модули за обука за социјална вклученост;
 • Спроведување студија за проверка на карактерот на невработеноста на жените од малцинските заедници во Скопје, Тетово, Куманово и Штип.

A3

 • IСпроведување обуки за социјална вклученост според изготвените модули за обука;
 • Спроведување СОО според изготвените модули за СОО;
 • Обезбедување консултативни услуги за самовработување;
 • Обука на работно место кај потенцијален работодавач.

A4

 • Собирање податоци за потребите од вработување на претпријатијата;
 • Анкетирање на работодавачите.

A5

 • Почетна конференција;
 • Формирање група за управување со проектот (ГУП);
 • Спроведување информативна кампања на четири јазици (македонски, албански, турски, ромски);
 • Интегрирање на проектните активности со други национални/европски проекти и програми;
 • Промовирање и одржливост;
 • Управување со финансискиот дел од реализацијата на проектните активности;
 • Известување; полугодишен извештај за напредокот, годишен извештај и конечен извештај.
Организација предводник: 

Центар за стручно образование и обука (ЦСОО) – Скопје

Партнерска организација: 
Македонски развоен центар за граѓански организации – Скопје
Центар за ромска заедница (ЦРЗ) „Дром“ – Куманово
Здружение „Мултикултура“ – Тетово
Контакт податоци: 
ПРОЕКТНА КООРДИНАЦИЈА
Маја ДИЛБЕРОВА, Проектен менаџер
+389 75 369 955
epesiproject@gmail.com

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА (ЦСОО) – СКОПЈЕ
Горан СПАСОВСКИ
+389 78 396 318
goran_spa@yahoo.com
www.csoo.edu.mk

МАКЕДОНСКИ РАЗВОЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – СКОПЈЕ
Елена ВУЧКОВСКА, Проектен координатор
+389 78 337 992
contact.mdcco@gmail.com
https://www.FACEBOOK.com/?ref=tn_tnmn

ЗДРУЖЕНИЕ „МУЛТИКУЛТУРА“ – ТЕТОВО
Вулнет ЗЕНКИ, Проектен координатор
+389 70 858 144
info@multikultura.org.mk
www.multikultura.org.mk
https://www.FACEBOOK.com/www.multikultura.org.mk/?fref=ts

ЦЕНТАР ЗА РОМСКА ЗАЕДНИЦА (ЦРЗ) „ДРОМ“ – КУМАНОВО
Ахмет ЈАШАРЕВСКИ, Проектен координатор
+389 70 541 535
ahmet_drom@yahoo.com
www.drom.org.mk
https://www.FACEBOOK.com/RCC-DROM-249054701881/?fref=ts