TË SIGURT DHE TË BARABARTË MOS DISKRIMINIMI DHE MENAXHIMI I DIVERSITETIT NË PUNËSIM

Lokacioni i projektit: 

Komunat e Shkupit, Tetovës dhe Ohrit.

Kohëzgjatja e projektit: 

20 muaj: nga 04.01.2016  deri më 04.09.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Rritja e përfshirjes së personave në pozitën më të dobët në tregun e punës, duke krijuar mundësi të barabarta për gjithë në qasjen e tyre në tregun e punës.

Objektivat specifike: 
 • Përforcimi i roleve të aktorëve të rëndësishëm (njësitë lokale të vetëqeverisjes, institucionet shtetërore, OJQ-të, partnerët social dhe aktorët tjerë të rëndësishëm) në zhvillimin, zbatimin dhe vëzhgimin e programeve për përfshirje sociale me theks të posaçëm mbi ndërtimin e partneriteteve, rrjetëzimit dhe bashkëpunimit;
 • Të përmirëson kapacitetin e aktorëve lokal/OJQ-ve në çështjet e ndërlidhura me përfshirjen sociale;
 • Të trajnon trajnerët në fushën e tregut përfshirës të punës, integrim të grupeve në disavantazh dhe t lufton kundër diskriminimit në punësim;
 • Të fuqizon dhe trajnon aktorët lokal për zhvillimin e monitorimit të situatës lokale dhe nevojave sociale;
 • Promovim i tregut përfshirës të punës, dukshmërisë dhe rritjes së vetëdijes në shoqërinë e përgjithshme;
 • Të themelon rrjet për përfshirje sociale dhe mosdiskriminim mes RNj, OJQ dhe partnerëve social.
Grupi synues / Përfitues: 
 • Profesionist prej sektorit qeveritar dhe joqeveritar që punojnë në fushën e përfshirjes sociale të grupeve më të rrezikuar;
 • Grupet e rrezikuara dhe personat e ekspozuara rrezikut social në punësim;
 • Partnerët social;
 • Politikë/vendim marrësit;
 • Shoqëria në përgjithësi.
Aktivitete: 

Viti 1:

 • Zhvillim i sistemit për shkëmbim të informatave dhe njohurive mes aktorëve të ndryshëm (ueb-faqja e projektit);
 • Manual/masa kundër diskriminimit të grupeve të rrezikuara në punësim;
 • 6 trajnime të trajnerëve;
 • Sondazh/analizë të praktikave më të mira në Maqedoni;
 • Publikim i broshurës me sondazhin/analizën e diskriminimit të grupeve të rrezikuara në punësim dhe identifikimi i rekomandimeve sipas nevojës;
 • Ueb-faqe, diskriminim i informatave, marrëdhënie me publikun.

Viti 2:

 • Manual/menaxhimi i diversitetit në punësim;
 • 6 trajnime të trajnerëve;
 • Sondazh/analizë e praktikave më të mira për menaxhim të diversitetit në Maqedoni;
 • Publikim i broshurës me sondazhin/analizën e diskriminimit të grupeve të rrezikuara në punësim dhe identifikimi i rekomandimeve sipas nevojës;
 • Rrjeti kombëtar për themelim të përfshirjes sociale dhe mosdiskriminimit, kampanjë nacionale mediatike mbi shoqëritë përfshirëse, mundësi të tregut të punës për persona të rrezikuar;
 • DFestival i ditëve të diversitetit dhe konferencë ndërkombëtare për përforcim të dialogut civil dhe social, si dhe rrjetëzimi i shoqatës civile për punës efektive mbi çështjet e përfshirjes sociale dhe barazisë së punësimit;
 • Shpërndarja e rekomandimeve të konferencës krijuesve të politikave, qeverive lokale dhe partnerëve social në Maqedoni;
 • Ueb-faqja, informata, marrëdhënie me publikun.
Organizata kryesore: 

Shoqata “Qendra kulturore studentore” (SHKUC) – Ljubljanë, SLLOVENI / Društvo študentski kulturni center (ŠKUC) – Ljubljana, SLOVENIJA

Organizata partnere: 
Aleanca a grave – Shkup
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Nataša SUKIČ, Project Manager
+ 386 40 220 196
natasa.sukic@mail.ljudmila.org

STUDENT CULTURAL CENTRE ASSOCIATION (ŠKUC) – LJUBLJANA, SLOVENIA
Tatjana GREIF
+ 386 40 950 973
tatjana.greif@guest.arnes.si
www.skuc.org
https://www.FACEBOOK.com/Sekcija-SKUC-LL-898596363539749