RRITJA E FURNIZIMIT TË FUQISË SË KUALIFIKUAR PUNËTORE NGA PERSONAT NË RREZIK NË TREGUN E PUNËS SË MAQEDONISË

Lokacioni i projektit: 

Rajoni Јugperëndimor: Komuna e Ohrit ; Rajoni i Shkupit.

Kohëzgjatja e projektit: 

15 muaj: nga 04.01.2016  deri më 04.05.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Rritja e përfshirjes së personave në pozitën më të dobët në tregun e punës, me këtë duke krijuar mundësi të barabarta për gjithë në qasjen e tyre në tregun e punës në Maqedoni.

Objektivat specifike: 

Zgjerimi i mundësive për punësim për personat e papunë dhe personave të përjashtuar social në Shkup dhe rajonin jugperëndimor të Republikës së Maqedonisë duke zhvilluar dhe zbatuar programe specifike dhe duke lehtësuar integrimin e tyre të plotë në shoqëri dhe veçanti qasje e tyre në tregun e punës.

Grupi synues / Përfitues: 

Grupet e synimit:

 • Të papunët dhe të përjashtuar social; gjithsej 150, përfshirë:
  • 40 të rinj;
  • 30 me aftësi të kufizuar;
  • 40 nga vende rurale të largët;
  • 40 persona nga grupet tjera të rrezikut.
 • Prej gjithsej pjesëmarrësve, së paku 50% gra.

Përfituesit:

 • Familjet e të papunëve dhe të përjashtuarve social;
 • Institucionet e krijimit të politikave dhe zbatimi, si p.sh.:
  • Ministria e Punës dhe Politikës Sociale;
  • Ministria e Financave;
  • Agjencitë lokale për punësim;
  • Nëpunësit social nga vetëqeverisja lokale;
  • Punëdhënësit, etj.
Aktivitete: 
 • Zhvillimi i strategjisë së aktivizimit të personave të papunë dhe atyre të përjashtuar social në bazë të pengesave të grupeve të ndryshme të synimit;
 • Zhvillimi i modeleve për fuqizimin psiko-social të personave të papunë dhe të përjashtuar social dhe pilotimi;
 • Zhvillim i planeve individuale të veprimit (PIV) për të papunët dhe të përjashtuar social dhe pilotimi në bashkëpunim me punëdhënësit;
 • Zhvillimi dhe pilotimi i programeve specifike të trajnimit me fokus në IKT, sipërmarrje dhe telepunë për të rinjtë dhe papunët e përjashtuar social;
 • Menaxhim projekti, vlerësim dhe shpërndarje të informacioneve.
Organizata kryesore: 

Qendra këshillimore Estoneze – Talin, ESTONI / Eesti Abikeskused – Tallinn, EESTI

Organizata partnere: 
Shoqata për mundësi të barabartë “Qasje e barabartë” – Shkup
Universiteti për shkenca informatike dhe teknologji “Shën Apostol Pavle” – Ohër
Detaje kontakti: 
ESTONIAN ADVICE CENTRE – TALLINN, ESTONIA
Suur-Ameerika 18a, Tallinn 10122, Estonia
www.abikeskused.ee
Tanel MÄTLIK, Project Manager
tanel.matlik@abikeskused.ee
+372 5 102 705

ASSOCIATION FOR EQUAL OPPORTUNITIES “EQUAL ACCESS” – SKOPJE
Dobromir Hrs 3, 1000 Skopje, Macedonia
http://www.ednakvimoznosti.mk
Sanija BURAGEVA, Partner Coordinator
ednakov_pristap@yahoo.com
+389 70 323 671

UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY “ST. PAUL THE APOSTLE” – OHRID
Partizanska bb, ARM Building, 6000 Ohrid, Macedonia
http://uist.edu.mk
Olgica APOSTOLOVA, Partner Coordinator
olgica.apostolova@uist.edu.mk
+389 76 464 160