PILOTIMI I MODELIT PËR PUNËSIM TË QËNDRUESHËM TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Lokacioni i projektit: 

Rajoni i Shkupit: dhjetë komunat urbane dhe këto në vijim: Haraçinë, Çuçer-Sandevë, Ilinden, Petrovec, Sopishte, Studeniçan, Zelenikovë.

Kohëzgjatja e projektit: 

18 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.06.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Kujdesi për përfshirje të barabartë dhe aktiv të personave me aftësi të kufizuar në tregun e hapur të punës.

Objektivat specifike: 

Të pilotohet dhe promovohet një model i punësimit të qëndrueshëm i personave me aftësi të kufizuar, në bazë të aftësive të tyre për të kontribuar si qytetarë të barabartë dhe aktiv.

Grupi synues / Përfitues: 
 • Personat me aftësi të kufizuar;
 • Sektori afarist;
 • Institucionet publike përgjegjëse për punësimin e personave me aftësi të kufizuar;
 • Organizatat shoqërore;
 • Ekspertë dhe profesionistë;
 • Opinioni i përgjithshëm.
Aktivitete: 

1) Rritja e punësisë dhe qasje në tregun e hapur të punës nga personat me aftësi të kufizuar:

 • Zgjedhja e personave me aftësi të kufizuar për të marrë pjesë në aksionin;
 • Sigurimi i trajnimit për shkathtësi elementare (të buta) të punësimit;
 • Sigurimi i trajnimeve individuale të veçanta për shkathtësitë specifike relevante për vende të lira të punës;
 • Mentorim i personave me aftësi të kufizuar për aplikim dhe fillim i punës së re.

2) Përforcimi i kapaciteteve të kompanive për të ofruar punësime pa barrierë personave me aftësi të kufizuar:
 • Kërkim në mesin e punëdhënësve të ndryshim në lidhje me qëndrimet, nevojat dhe pengesat që ndërmarrjet përballohen në lidhje me punësimin e personave me aftësi të kufizuar;
 • Punëtori për stafin e resurseve njerëzore;
 • PUdhëzim praktik për kompanitë: “Punësimi dhe menaxhimi i PmAK” (titulli i punës);
 • Pako mbështetje speciale për kompanitë.

3) Informimi mbi nevojat, mundësitë dhe përftimet e punësimit të personave me aftësi të kufizuar:
 • Krijimi dhe funksionimi i një ueb platforme për shkëmbim të informacioneve dhe përvojave;
 • Organizimi i takimeve për shkëmbim të homologëve mes punëdhënësve të personave me aftësi të kufizuar;
 • Përgatitja e një video klipi për tre histori suksesi të projektit (p.sh. persona me aftësi të kufizuar të punësuar);
 • Përgatitja e një teksti politik për përkujdesin e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuar në tregun e hapur të punës.

Shoqata për teknologji asistive “Hapeni dritaret” – Shkup

Organizata partnere: 
Shoqata “Konekt” – Shkup
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATOR
Vesna JOVANOVA, Project Manager
+389 75 342 331
vjovanova@openthewindows.org