PËRMIRËSIMI I PJESËMARRJES SË GRAVE ROME NË TREGUN E PUNËS

Lokacioni i projektit: 

Rajoni i Shkupit; Maqedonia Perëndimore: Komunat e Gostivarit, Dibrës, Tetovës; Maqedonia Lindore: Komunat e Dellçevës, Berovës, Peçevës.

Kohëzgjatja e projektit: 

18 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.06.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Mbështetje për rritjen e përfshirjes së grave rome në tregun e punës.

Objektivat specifike: 

Zhvillimi i potencialit të punës nga gratë rome për të hyrë në tregun e punës.

Grupi synues / Përfitues: 

Kryesisht popullata rome, por edhe minoritetet tjera etnike në rajonet synuese nuk përjashtohen.

Aktivitete: 
  • Identifikimi i grave rome për krijimin e kompetencave të punës;
  • Analizimi i kërkesës dhe furnizimit të tregut të punës për gratë rome;
  • Përmirësimi i shkathtësive profesionale për gratë rome;
  • Përmirësimi i shkathtësive për vetë-punësimi për sipërmarrësit gra rome;
  • Informimi dhe motivimi i aktorëve për pjesëmarrje të rritur në tregun e punës nga ana e grave rome.
Organizata kryesore: 

Fondacioni maqedonas zhvillimor për ndërmarrjet (FMZHN) – Shkup

Organizata partnere: 
OJQ “Kham” – Delçevë
Shoqata humanitar edhe bamirëse e romëve “Meseçina” (HDZR) – Gostivar
Fondacioni për mikro-kredi “Horizonti” – Shkup
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Lazar NEDANOSKI, Project Manager
zur@mrfp.mk

PARTNER ORGANIZATIONS
Zekir ABDULOV, Kham, Senior Project Officer
Ǵulfer TOČI, Mesečina, Senior Project Officer
Biljana NASTOVA, Horizonti, Senior Project Officer