NGA NGRITJA E EIQ NË NJË TREG PËRFSHIRËS TË PUNËS

Lokacioni i projektit: 

Rajoni i Vardarit: Komunat e Demir Kapisë dhe Rosomanit.

Kohëzgjatja e projektit: 

18 muaj: nga 14.12.2015 deri më 14.06.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Objektiva e përgjithshme e projektit është të krijon mundësi të punësimit afatgjatë për personat në disavantazh dhe të prezantojë një llojllojshmëri të shërbimeve të synuara të punësimit dhe ndihmë në komunat e Demir Kapisë dhe Rosomanit.

Objektivat specifike: 
 • Mbështetja e personave në disavantazh në procesin e punësimit duke ofruar trajnime të specializuara dhe mentorim individual;
 • Inkurajimi i politikave rajonale për punësim duke promovuar bashkëpunim të ngushtë mes komunave;
 • Përmirësimi i eksperiencës praktike të grupit të synuar duke transferuar qasje inovative dhe të praktikave më të mira të përpiluara sipas nevojave specifike të grupeve të synuar;
 • Promovimi i vullnetarizmit si rrugë alternative për përballimin me papunësinë duke ngritur vetëdijen publike.
Grupi synues / Përfitues: 

Grupet synuese të projektit janë:

 • Persona që jetojnë në rajone të largëta dhe rurale;
 • Persona të rinj të papunë (mosha 20-29);
 • Persona që nuk kanë kompletuar arsimin e mesëm;
 • Minoritet etnike (p.sh. minoriteti turk në komunën e Demir Kapisë dhe minoriteti serb në komunën Rosoman);
 • Gra të papunë.

Përfituesit e projektit janë:

 • Agjencia e Punësimit;
 • Qendra për Zhvillimin e Rajonit të Vardarit të Planifikimit;
 • Komunat e Demir Kapisë dhe Rosomanit;
 • Sektori privat (kompanitë, Oda Ekonomike).
Aktivitete: 
 • Aktivitete përgatitore:
  • Rekrutimi i stafit të projektit, themelimi i ZP dhe dy CSLMI, veprime për dukshmëri dhe publicitet, rekrutim i ekspertëve kryesor, organizimi i takimit nisësh;
 • Përgatitja e studimit:
  • Kërkim teorik dhe përpilimi i intervistave, formulimi i metodologjisë, zbatimi i intervistave, analiza dhe përgatitja e studimit;
 • Shërbime të Specializuara Trajnimi (SST):
  • Organizimi i SST në Demir Kapi dhe Rosoman;
 • Mentorim individual dhe në grupe;
 • Firma për praktikë:
  • Trajnime në firmat për praktikë në Demir Kapi dhe Rosoman;
 • Promovimi i vullnetarizmit:
  • Publikimi i broshurave, seanca informative, fushata për ngritjen e vetëdijes.
Organizata kryesore: 

Komuna e Demir Kapisë – Demir Kapi

Organizata partnere: 
Komuna e Rosomanit – Rosoman
Fonacioni për arsim të ri afarist (NBE) – Shkup
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Milica PAČARSKA-JOVANOVA, Project Coordinator
+389 71 219 435
mpacarska84@gmail.com

MUNICIPALITY OF DEMIR KAPIJA – DEMIR KAPIJA
Aneta RISTOVA
+389 43 364 100
opstinadk@yahoo.com
www.opstinademirkapija.gov.mk