NDËRMERR VEPRIME PËR KONKURRENCË MË TË MIRË NË TREGUN E PUNËS

Lokacioni i projektit: 

Rajoni i Shkupit: Komunat e Gjorçe Petrov, Gazi Babë dhe Kisela Voda.

Kohëzgjatja e projektit: 

20 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.08.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Kontribut për rritjen e pjesëmarrjes së personave të ekspozuar në rrezik social dhe persona që janë të përjashtuar në kuptimin social nga tregu i punës për zvogëlimin e përqindjes së papunësisë në Maqedoni.

Objektivat specifike: 

Promovimi i kushteve dhe mundësive për punësim të personave të ekspozuar në rreziqe sociale dhe punësisë për një periudhë më të gjatë të kohës.

Grupi synues / Përfitues: 

40 persona të ekspozuar në rreziqe sociale dhe të papunë për një periudhë të gjatë kohore nga komunat e Gjorgje Petrov, Gazi Babë dhe Kisela Voda.

Aktivitete: 
  • Zgjedhja e përfituesve, punëtori për promovimin e shkathtësive sociale, plane veprimi individuale, Geshtalt terapi psikike;
  • Punëtori me përfituesit, vizita tek artizanë, zgjedhja dhe trajnimi i zanateve, punëtori me anëtarë të Odës së Artizanëve;
  • Punëtori me ekipe të punëtorëve sociale, sigurimi i shërbimeve sociale për familjet;
  • Takime nisjeje (kick-off) me aktorët lokal, tryeza të rrumbullakët publike, punëtori finale.
Organizata kryesore: 

Kryqi i Kuq i Maqedonisë (KKM) – Shkup

Organizata partnere: 
Oda e artizanëve – Shkup
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Ljupka PETKOVSKA, Project Coordinator
+389 71 223 897
petkovska@redcross.org.mk