KUZHINA NË RROTULLA

Lokacioni i projektit: 

Komunat e Makedonski Brod, Prilepit, Kërçovës, Manastirit.

Kohëzgjatja e projektit: 

18 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.06.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Krijimi i mundësive punësimi për personat me aftësi të kufizuar dhe sigurimi i ushqimeve cilësore për personat në moshë, në disavantazh social dhe qytetarët e sëmurë në komunën e Makedonski Brod.

Objektivat specifike: 
 • Fuqizimi i të rinjve me aftësi të kufizuar që të jenë më konkurrentë në tregun e punës;
 • Krijimi i shërbimeve lokale për mbështetje të personave në disavantazh social.
Grupi synues / Përfitues: 
 • Të rinj me aftësi të kufizuar;
 • Nëpunës shtetëror.
Aktivitete: 

A1

 • Vizitë studimore në Serbi për transferim të njohurive;
 • Rekrutimi dhe trajnimi i të rinjve me aftësi të kufizuar që do të punojnë në Kuzhinën;
 • Pajisja e Kuzhinës;
 • Aktivitete të përditshme të Kuzhinës në Rrotulla (përgatitja e ushqimit, paketimit, zbatimi);
 • Përgatitja e materialit promovuese (fletushka, ueb faqe, faqe në FB, reklama në radio).

A2

 • Trajnimi i të rinjve me aftësi të kufizuar për fuqizimin e shkathtësive të tyre.

A3

 • Trajnimi për përforcimin e kapaciteteve të nëpunësve shtetëror për të siguruar njohuri, shkathtësi, vegla dhe teknika për të mbështetur personat me aftësi të kufizuar;
 • Diskutime publike me sektorin afarist, nëpunësit lokal, përfaqësuesit e OJQ-ve, përfaqësuesit e Agjencisë për Punësim dhe Qendrat Ndërkomunale për Punë Sociale në Makedonski Brod, Kërçovë, Prilep dhe Manastir.
Organizata kryesore: 

EP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale (QPS) – Makedonski Brod

Organizata partnere: 
Shoqata rinore për veprim shoqëror, arsim dhe parandalim (EASP) – Prilep
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Emilija NIKOLOSKA, Project Coordinator
+389 78 412 715
nikoloska43@gmail.com

INTER-MUNICIPAL CENTRE FOR SOCIAL WORK (SWC) – MAKEDONSKI BROD
Ana Miloseska
+389 72 321 772
Miloseska989@hotmail.com