KUJDESI PËR PËRFSHIRJEN SOCIALE ME ANË TË PËRMIRËSIMIT TË PUNËSIMIT “DYER TË HAPUR – PËR RININË NGA RINIA”

Lokacioni i projektit: 

Komunat e Shkupit, Manastirit, Prilepit dhe Shtipit.

Kohëzgjatja e projektit: 

20 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.08.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Të lehtësojë përfshirjen sociale të të rinjve të cenuar me anë të krijimit të mundësive të barabarta për qasje të tregun e punës.

Objektivat specifike: 

Mbështetja, inkurajimi dhe rritja e pjesëmarrjes së të rinjve të cenuar në tregun e punës duke përmirësuar punësimin e tyre, ngritjen e shkathtësive për të kyçur në tregun e punës dhe integrimin e plotë në shoqëri.

Grupi synues / Përfitues: 

Grupi primar synues:

 • Shkelës të rinj dhe persona të rinj pa kujdes prindëror (15-21) dhe fëmijë me vështirësi arsimore dhe sociale;
 • Persona të ri të papunë marrës të ndihmës sociale (18-29).

Grupi synues sekondar:

 • OJQ rinore;
 • Stafi profesional nga aktorët relevant publik: komunat, qendrat për punë sociale, qendrat për shërbime punësimi, institucione publike për fëmijë dhe të rinj që trajtojnë grupet synuese primare.

Përfitues final:

 • Ministria e Punës dhe Politikës Sociale;
 • Agjencia e Punësimit;
 • Familjet e personave të rinj;
 • Komunat;
 • Opinioni i përgjithshëm.
Aktivitete: 
 • Menaxhim i projektit;
 • Identifikimi dhe vlerësimi i nevojave;
 • Transferimi i njohurisë për BE për trajnerët dhe stafin profesional;
 • Themelimi i Qendrës Rinore Informative për Karrierë “Derë e Hapur”;
 • Pilotimi i trajnimeve për këshillim për karrierë për të rinjtë e papunë;
 • Shpërndarja dhe vlerësimi.
Organizata kryesore: 

Koalicioni i organizatave rinore “Sega” – Prilep

Organizata partnere: 
Qendra për zhvillim ekonomik dhe social (CESOR) – Shkup
Shoqata rinore për veprim shoqëror, arsim dhe parandalim (EASP) – Shkup
K.A.B.A. Slovensko – Martin, SLLOVAKI / K.A.B.A. Slovensko – Martin, SLOVENSKO
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Zoran ILIESKI, Team Leader
+389 78 470 400
zorani@sega.org.mk