INTEGRIMI I GRAVE TË MINORITETEVE ETNIKE NË TREGUN E PUNËS

Lokacioni i projektit: 

Komunat e Shkupit, Tetovës, Manastirit, Kumanovës dhe Shtipit.

Kohëzgjatja e projektit: 

18 muaj: nga 20.01.2016  deri më 20.07.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Qëllimi i përgjithshëm është realizimi i tregut përfshirës të punës në Maqedoni, ku të gjithë qytetarët, përfshirë ato të kategorive të rrezikuara, do të kenë qasje të barabarta për punësim.

Objektivat specifike: 

Objektiva specifike është të rritet qasja dhe prania e grave të etniteteve minoritare në tregun e punës në Maqedoni, nëpërmjet përforcimit të mundësive të tyre për punësim dhe krijimit të mjedisit social të volitshëm.

Grupi synues / Përfitues: 
 • Përafër. 150 familje të etniteteve minoritare nga rajonet e synuara në aktivitet e projektit në teren – punë me familje;
 • 5 bashkësi lokale të përfshira në aktivitetet e projektit në bashkësi;
 • 250 gra pjesëmarrëse në trajnimet e projektit;
 • 30 gra të përfshira në komponentin e praktikës profesionale;
 • Profesionist në Agjencinë për punësim.
Aktivitete: 
 • Vlerësim i situatës aktuale të punësimit mes minoriteteve në tregun e punës në rajonin e synuar;
 • Punës psiko-sociale në teren me familjet në rajonet e synuara;
 • Trajnime për përkrahje të punëshmërisë individuale të grave;
 • Mobilizim i komuniteteve për punë në çështje të punësimit;
 • Praktika profesionale për 30 gra;
 • Trajnime për punëtorët e Agjencisë për punësim mbi konceptet gjinore, metodologjisë së projektit, etj.;
 • Përcjellje e metodologjive të projektit tek Agjencia për punësim për riprodhim.
Organizata kryesore: 

CARE Deutschland-Luxemburg e.V – Prishtinë, KOSOVË / CARE Deutschland-Luxemburg e.V – Priština, KOSOVO

Organizata partnere: 
Iniciativa qytetare e grave “Antiko” – Shkup
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
CARE DEUTSCHLAND-LUXEMBURG E.V – PRIŠTINA, KOSOVO
Dragan PERIĆ, Project Manager
+37744720584
+389 70 614 719
Dragan.Peric@co.care.org
www.care.de

WOMEN'S CIVIC INITIATIVE “ANTIKO” – SKOPJE
Gyner NEBIU, Project Coordinator
+389 70 390 134
contact@antiko.org.mk
www.antiko.org