“TRAJNOHU, FITO PËRKRAHJE, FITO PUNË!”

Lokacioni i projektit: 

Rajoni Lindor: Komunat e Shtipit, Koçan, Delçevë, Pehçevë, Berovë, Probishtip, Karabinci, Çeshinovë-Obleshevë, Zrnovci, Vinicë dhe Makedonska Kamenicë.

Kohëzgjatja e projektit: 

19 muaj: nga 14.12.2015  deri më 14.07.2017.

Objektiva e përgjithshme: 

Integrimi i grave të minoriteteve etnike në tregun e punës.

Objektivat specifike: 
 • Zhvillimi i trajnimeve profesionale;
 • Zhvillimi i këshillimit të individualizuar;
 • Krijimi i kushteve për punësim të qëndrueshëm.
Grupi synues / Përfitues: 

Grupet e synimit:

 • Gratë e minoriteteve etnike (shqiptare, serbe, rome, turke, të tjera) të moshës së punës.

Përfitues final:

 • Gratë nga minoritetet etnike;
 • Sektori afarist;
 • Institucionet shtetërore nacionale dhe lokale (Agjencia e punësimit dhe Qendrat për punë sociale).
Aktivitete: 
 • Kufizim në shtrirjen e studimi;
 • Përcaktim i kritereve për përzgjedhjen e grave;
 • Shkathtësitë dhe vlerësimi i kualifikimeve;
 • Ditët informative;
 • Trajnimi i trajnerëve;
 • Trajnim teorik dhe praktik i përfituesve përfundimtar;
 • Vetëdija, komunikimi dhe shfrytëzimi i rezultateve.
Organizata kryesore: 

Фондација за развој на локалната заедница – Штип

Organizata partnere: 
Oda ekonomike dhe industriale e Rodpit – Komotini, GREQI / Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης – Κομοτηνή, ΕΛΛΑΔΑ
Agjencia për zhvillim ekonomik Kostinbrod – Kostinbrod, BULLGARI / Агенция за икономическо развитие Kостинброд – Костинброд, БЪЛГАРИЯ
Shoqata tregtare dhe tekstili “Textile Cluster” – Shtip
Detaje kontakti: 
PROJECT COORDINATION
Boris ŠARKOVSKI, Project Manager
+389 75 496 772
bsarkovski@frlz.org.mk