Compose Tips

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët njihen dhe organizohen automatikisht. Taget <br /> në krye, <p> paragraf dhe </p> mbyllja e paragrafit shtohen automatikisht. Nëse paragrafët nuk njihen, thjesht shto nja dy rreshta bosh.