Seminar për udhëheqje dhe menaxhim 2

27 Maj 2016
Seminaret për udhëheqje dhe menaxhim janë paramenduar si mundësi për Grantistët të shkëmbejnë përvoja, praktika më të mira dhe të tejkalojnë pengesa. Këto janë gjithashtu një mundësi për të mësuar diçka të re dhe të për të përmirësuar shkathtësitë në nën-fusha të ndryshme të Organizimit të Udhëheqjes dhe Menaxhim të Projektit, si rrjetëzimi, angazhimi i përfituesit, cilësia e projektit, qëndrueshmëria dhe inovacioni.

Seminaret për udhëheqje dhe menaxhim kryesisht janë të synuar për Koordinatorët e Projekteve të Grantit dhe/ose persona që kanë fuqi vendimmarrëse në organizatat e tyre, si kryetarë, drejtorë ekzekutiv, etj.

Janë planifikuar gjithsej 3 Seminare për Menaxhim dhe Udhëheqje për vitin 2016 dhe 3 tjera për vitin 2017.

Seminaret kanë prezantuar Metodologji në Word Café, në të cilën pjesëmarrësit ishin ndarë në 8 grupe tematike (Tavolina World Café), në bazë të koincidencës ose ngjashmërisë së linjave të tyre të intervenimit dhe/ose grupeve të synimit:

 1. Gratë rome në tregun e punës,
 2. Mundësi për punësime rurale,
 3. Grupe në disavantazh në tregun e punës,
 4. Iniciativa të komunës,
 5. Përmirësimi i mundësive të punësimit,
 6. Arsimi dhe trajnimi,
 7. Gratë e minoriteteve etnike, dhe
 8. Inkluzioni social.


Kjo ndarje ishte ndarë në bazë të vlerësimit fillestar të Grant Projekteve në bazë të aplikimeve të tyre për grant. Nëse kjo kërkohet, grantistët mund të kenë të drejtë të ri-grupojnë ose ri-emërojnë grupet e tyre në mënyrë përkatëse, në kohën përkatëse.Temat që ishin mbuluar në Seminarin për udhëheqje dhe menaxhim të dytë kanë përfshirë:


 • Rëndësia e indikatorëve për suksesin e monitorimit të projektit: çfarë janë indikatorë, çfarë mund të tregojnë indikatorët, rëndësia e indikatorëve në fazat e ndryshme të ciklit jetësor të projektit (faza fillestare, faza e zbatimit, faza e vlerësimit), lloje të indikatorëve (procesi i hyrjes, performanca, rezultatet, daljes, ndikimi), indikatorë cilësor ndaj sasior, SMART indikatorët, mbledhja e të dhënave.


 • Fuqizimi dhe përfshirja e përfituesve të projektit: projekte të fuqizimit dhe përfshirjes sociale, fuqizimi i përfituesve të projekteve për shërbim, baraspeshimi i fuqive, emancipimi; qëllime të fuqizimit, fuqizimi dhe puna sociale; menaxhimi i rastit (definicione, detyra, funksione), plani personal i punësimit, plani i rastit individual; përfshirja familjare, konfidencialiteti, veçoritë e fuqizimit.


 • Bashkëpunimi i projektit dhe rrjetëzimi – arsye dhe metoda: definicioni, parimet dhe metodat e rrjetëzimit; bazat specifike të përbashkët për rrjetëzim në kuadër të grant programit “Nxitja e përfshirjes sociale”; koincidenca dhe/ose ngjashmëria e gupeve të synimit (primare dhe sekondare), të fushës gjeografike dhe të aktiviteteve.


Pjesëmarrësit gjithashtu kanë bërë ushtrime praktike në temën Tavolina të World Café. Pjesëmarrësit ishin ftuar që të shkëmbejnë shembuj të vendosjes së suksesshme të indikatorëve nga përvoja e tyre personale. Pastaj, nga dy lista e gjerave që i kishin marrë, nga ata ishte kërkuar që të elaborojnë për veprimet që ata përdorin për të fuqizuar përfituesit e projekteve të tyre dhe të diskutojnë nëse dhe si ata përdorin Planin Personal të Punësimit që ishte prezantuar për ata (ose ndonjë vegël të ngjashme). Në fund, nga ata ishte kërkuar që të identifikojnë një ose më tepër projekte të grantit që kanë grupet e synimit të ngjashëm ose të njëjtë, fushat gjeografike dhe aktivitete dhe pastaj të mendojnë metodat dhe kohëzgjatjen e bashkëpunimit të përbashkët dhe rrjetëzimit.

Një prej aspekteve më të rëndësishme të Seminarit për udhëheqje dhe menaxhim të dytë ishte promovimi i ueb faqes së projektit, në veçanti forumi i faqes. Ishte bërë një pasqyrë e detajuar të gjitha pjesëve të ueb faqes. Ishte bërë dallim mes përftuesve të përgjithshëm (publiku i përgjithshëm), të cilët do të mund të shkarkojnë resurset e ngjarjeve dhe përfituesit e regjistruar (grantistët), që mund të hyjnë në faqen dhe Forumin dhe PSP. Ishte bërë një demonstrim si grantistët mund të hyjnë dhe si mund të angazhohen në diskutimet e Forumit (të komentojnë ose përgjigjen në lidhje me tema përkatëse). Grantistët ishin inkurajuar të lexojnë të gjithë përmbledhjet e projektit në seksionin e Grantistëve për të identifikuar projekte që mund të bashkëpunojnë dhe bëjnë rrjetëzim. Ishin ftuar të përdorin Forumin në mënyrë intensive për të parashtruar pyetje dhe të sigurojnë përgjigje mbi çështjet që janë sfiduese për zbatimin e lehtë të projekteve të tyre. Ishte sqaruar që ekspertët e projektit do të vëzhgojnë dhe marrin pjesë në diskutimet e Forumit dhe që grantistët mund të zgjedhin që të dërgojnë një mesazh drejtpërdrejtë ekspertit; megjithatë grantistët ishin inkurajuar që mbi gjitha të shkëmbejnë informacione dhe përvoja mes vete. Në fund, grantistët ishin ftuar që të përdorin ueb faqen në mënyrë intensive gjatë periudhës vijuese prej dy javëve dhe të sigurojnë informacione kthyese për ekipin e projektit për mangësitë e mundshme teknike ose përmirësime të mundshme funksionale.

Edhe këtë herë në seminarin ishin të pranishëm Oficerët e Monitorimit të MPPS. Gjatë sesionit të ushtrimit, ata u bashkëngjiten tavolinave të World Café dhe kanë ndihmuar grantistët për të zgjedhur çështjet e vendosjes së indikatorëve, përfshirjes së përfituesve dhe rrjetëzimi.

Pjesa teorike ishte zbatuar gjatë seancave plenare me ndihmën e prezantimeve Power Point, ku, ushtrime ishin zbatuar në 8 Tavolina World Café, në renditjen si më lartë, me ndihmën e fletushkave dhe prezantimeve me flipçart.

Seminari ishte zbatuar nga Ekspertit për Grante të BE-së, z-nja Andreja Tonç dhe ndihmës udhëheqësi i ekipit, z. Radomir Trajkoviq, të cilët të dy mbuluan dy prezantimet e përgatitur nga eksperti i lartë dhe udhëheqësi i ekipit z-nja Marija Marinaku, pasi që ajo nuk ka mundur të merr pjesë në seminarin. Gjatë ditës së seminarit, udhëheqësi i ekipit është drejtuar në seancë plenare me anë të Skype.

Seminari ishte zbatuar në një grup të vetëm të seminarit më 27 maj 2016, në hotelin Porta në Shkup.