Seminar për udhëheqje dhe menaxhim 1

05 Pri 2016
Seminaret për udhëheqje dhe menaxhim janë paramenduar si mundësi për Grantistët të shkëmbejnë përvoja, praktika më të mira dhe të tejkalojnë pengesa. Këto janë gjithashtu një mundësi për të mësuar diçka të re dhe të për të përmirësuar shkathtësitë në nën-fusha të ndryshme të Organizimit të Udhëheqjes dhe Menaxhim të Projektit, si rrjetëzimi, angazhimi i përfituesit, cilësia e projektit, qëndrueshmëria dhe inovacioni.

Seminaret për udhëheqje dhe menaxhim kryesisht janë të synuar për Koordinatorët e Projekteve të Grantit dhe/ose persona që kanë fuqi vendimmarrëse në organizatat e tyre, si kryetarë, drejtorë ekzekutiv, etj.

Janë planifikuar gjithsej 3 Seminare për Menaxhim dhe Udhëheqje për vitin 2016 dhe 3 tjera për vitin 2017.

Seminaret kanë prezantuar Metodologji në Word Café, në të cilën pjesëmarrësit ishin ndarë në 8 grupe tematike (Tavolina World Café), në bazë të koincidencës ose ngjashmërisë së linjave të tyre të intervenimit dhe/ose grupeve të synimit:

 1. Gratë rome në tregun e punës,
 2. Mundësi për punësime rurale,
 3. Grupe në disavantazh në tregun e punës,
 4. Iniciativa të komunës,
 5. Përmirësimi i mundësive të punësimit,
 6. Arsimi dhe trajnimi,
 7. Gratë e minoriteteve etnike, dhe
 8. Inkluzioni social.


Kjo ndarje ishte ndarë në bazë të vlerësimit fillestar të Grant Projekteve në bazë të aplikimeve të tyre për grant. Nëse kjo kërkohet, grantistët mund të kenë të drejtë të ri-grupojnë ose ri-emërojnë grupet e tyre në mënyrë përkatëse, në kohën përkatëse.

Temat që ishin mbuluar në Seminarin për udhëheqje dhe menaxhim të parë kanë përfshirë:
 
 • Prezantim i Projektit për asistencë teknike: shtrirja dhe vizioni, objektivat, aktorët kryesor, përhapja gjeografike e grantistëve, strategjia dhe parimet e asistencës teknike, vizibiliteti dhe mesazhet kryesore.


 • Përcaktimi i momentit të gjendjes aktuale: Grantistët do të kanë mundësinë për të shqyrtuar statusin e tyre aktual për Projektin e Grantit, regjistrimi dhe zbatimi; identifikimi, lista dhe prioritizimi i sfidave me të cilat përballohen në këtë moment; dhe shkëmbimi i ndërsjellë me ekipet tjera të projektit për të krahasuar situatën e tyre me projektet tjera.

 • Partneritet dhe udhëheqje: si të përpilohen dhe menaxhohen ekipe të suksesshme të projektit, cilat janë veçoritë kryesore dhe sfidat e një ekipi efektiv të projektit, si të nxitet efektiviteti i ekipit të projektit, fazat e zhvillimit ekipor; aspektet e lidhura me anëtarët individual të ekipit (përbërja e ekipit); stilet e udhëheqjes së ekipit, konflikte në udhëheqjen e projektit, komunikimi efektiv; cilësitë dhe atributet e një udhëheqësi efektiv të projektit, dallimi mes udhëheqjes dhe menaxhimit të projektit, roli i udhëheqësit, shkathtësi të buta, menaxhimi i projektit dhe udhëheqja e projektit në kombinim.


 • Kuptimi i PRAG dhe Udhëzimet e përgjithshme: çfarë është PRAG dhe ku mund të gjendet, struktura, rëndësia e PRAG nga këndvështrimi i grantistëve dhe autoriteteve kontraktuese, parimet themelore dhe rregullat; çfarë përbën një grant, si vlerësohet, sfidat kryesore dhe pengesat për grantet; hapat kryesore të Procedurave të Prokurimit, rekomandimet.


Pjesëmarrësit gjithashtu kanë zhvilluar ushtrime praktike në temën e Tavolinave World Café. Një aspekt i punës në grupe ishte për të përqendruar në kuptim më të mirë grant projektit personal duke u njoftuar dhe duke mësuar nga projektet tjera të grantit. Një pikë tjetër i punës në grupe ishte përqendrimi në ngritjen e ekipit. Pjesëmarrësit ishin pyetur të japim një vlerësim individual për gjëra të ndryshme të mbijetesës dhe pastaj të analizohet rezultati mesatar që nxirret nga i gjithë ekipi në të cilin bëjnë pjesë.

Një pikë që ishte posaçërisht e vlerësuar nga gjithë pjesëmarrësit ishte përfshirja e Oficerëve për Monitorim nga MPPS dhe DQFK. Bashkë me ata, ishin ngritur çështjet sfiduese dhe ishin propozuar zgjidhje praktike.

Pjesa teorike ishte zbatuar gjatë seancave plenare me ndihmën e prezantimeve Power Point, ku, ushtrime ishin zbatuar në 8 Tavolina World Café, në renditjen si më lartë, me ndihmën e fletushkave dhe prezantimeve me flipçart.

Seminari ishte zbatuar nga eksperti i lartë dhe udhëheqësi i ekipit, z-nja Marija Marinaku, me mbështetjen e Ekspertit për Grante të BE-së, z-nja Andreja Tonç, si dhe me ndihmën e ndihmës udhëheqësin e ekipit, z. Radomir Trajkoviq.

Seminari ishte zbatuar në një grup të vetëm të seminarit më 5 prill 2016, në hotelin Porta në Shkup.