ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ ЗА ПОГОЛЕМА КОНКУРЕНТНОСТ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ

Местоположба на проектот: 

Скопски регион: Општините Ѓорче Петров, Гази Баба и Кисела Вода..

Времетраење на проектот: 

20 месеци: од 14.12.2015  до 14.08.2017.

Севкупна цел: 

Придонесување за зголемување на учеството на лицата изложени на социјални ризици и лицата коишто се социјално исклучени од пазарот на трудот за намалување на стапката на невработеност во Македонија.

Специфични цели: 

Подобрени услови и можности за вработување на лицата изложени на социјални ризици и лицата коишто се невработени подолг временски период.

Целни групи / корисници: 

40 лица изложени на социјални ризици и лица коишто се невработени подолг временски период од Општините Ѓорче Петров, Гази Баба и Кисела Вода.

Активности: 
  • Избор на корисници, работилници за унапредување на социјалните вештини, поединечни акциски планови, гешталт психотерапија;
  • Работилници со корисници, посета на занаетчии, избор и обука за занаети, работилница со членовите на Занаетчиската комора;
  • Работилница со тимови од социјални работници, обезбедување социјални услуги за семејствата;
  • Почетен состанок со локалните засегнати страни, јавни тркалезни маси, завршна работилница.
Организација предводник: 

Црвен крст на Република Македонија (ЦКРМ) – Скопјe

Партнерска организација: 
Занаетчиска комора – Скопјe
Контакт податоци: 
ПРОЕКТНА КООРДИНАЦИЈА
Љупка ПЕТКОВСКА, Проектен координатор
+389 71 223 897
petkovska@redcross.org.mk

ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ЦКРМ) – СКОПЈE
+389 2 311 4355
mrc@redcross.org.mk
www.ckrm.org.mk
https://www.FACEBOOK.com/CrvenKrstNaRepublikaMakedonija/?fref=ts

ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – СКОПЈE
+389 2 323 7850
info@zkomora.com.mk
www.zkskopje.org.mk
https://www.FACEBOOK.com/profile.php?id=100009444045942&fref=ts