ПАТЕКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ПРЕКУ РАЗВОЈ НА ВЕШТИНИ И ОДРЖЛИВА ИНТЕГРАЦИЈА НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ НА РОМИТЕ, ОСОБЕНО НА ЖЕНИТЕ РОМКИ (PATHSKILL)

Местоположба на проектот: 

Скопските општини Шуто Оризари иЧаир и Општината Тетово населени со ромско население.

Времетраење на проектот: 

15 месеци: од 06.04.2016  до 05.07.2017.

Севкупна цел: 

Предложениот проект ќе придонесе за националните напори за намалување на сиромаштијата и социо—економска вклученост на Ромите, особено жените Ромки, во согласност со целите на „Националната стратегија за социјална вклученост и намалување на сиромаштијата“, Националната стратегија за Ромите и „Националната стратегија за подобрување на положбата на жените Ромки“ создавајќи еднакви можности за сите за пристап до пазарот на труд.

Специфични цели: 

Посебната цел е да се олесни одржлива интеграција на пазарот на труд на лица од ромската заедница, особени жените преку зајакнување на нивните потенцијали за вработување и справување со пречките што го отежнуваат учеството на пазарот на труд.

Целни групи / корисници: 
  • 180 корисници од ромската заедница, со фокус на жените Ромки.
  • Со цел да се таргетираат најранливите, предност ќе им се даде на самохраните мајки.
Активности: 
  • Основање техничка работна група составена од професионални работници на полето на социо-економско вклучување на Ромите;
  • Изготвување модули за обука во согласност со тековните потреби на пазарот на труд, склоностите на корисниците, нивниот професионален историјат (доколку постои) и образование;
  • Планови за личен развој за корисниците врз основа на процената на поединечните вештини и ниво на знаење;
  • Обуки на работното место;
  • Обука за меѓучовечки и комуникациски вештини за зајакнување на клучните компетенции за работа на корисниците;
  • Тематски сесии со цел корисниците и нивните семејства да се запознаат подобро со традиционалните ставови за образованието и вработувањето на жените и последиците од тоа.
Организација предводник: 

Меѓународна организација за миграции (ИОМ) – Скопје

Партнерска организација: 
Здружение за развој на ромската заедница во Македонија „Сумнал“ – Скопје
Асоцијација за демократски развој на Ромите „Сонце“ – Тетово
Контакт податоци: 
МЕЃУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МИГРАЦИИ (ИОМ) – СКОПЈЕ
Билјана СИМЕОНОВА, Проектен координатор
+389 2 309 5477

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО МАКЕДОНИЈА „СУМНАЛ“ – СКОПЈЕ
Фатма БАЈРАМ-АЗЕМОВСКА
+389 70 699 743

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ РАЗВОЈ НА РОМИТЕ „СОНЦЕ“ – ТЕТОВО
Ферди ИСМАИЛИ
+389 78 201 311