МОБИЛНА КУЈНА

Местоположба на проектот: 

Општините Македонски Брод, Прилеп, Кичево, Битола.

Времетраење на проектот: 

18 месеци: од 14.12.2015  до 14.06.2017.

Севкупна цел: 

Да се создадат можности за вработување на лица со попречености и да се обезбеди достава на квалитетни оброци за постари лица, социјално исклучени и болни граѓани во општина Македонски Брод.

Специфични цели: 
 • Да се оснажат младите лица со попречености да бидат конкурентни на пазарот на труд;
 • Да се создаде локална служба за поддршка за социјално исклучените лица.
Целни групи / корисници: 
 • Млади лица со попреченост;
 • Државни службеници.
Активности: 

A1

 • Студиска посета во Србија за пренос на знаења и вештини;
 • Регрутирање и обука на младите лица со попречености коишто ќе работат во Кујната;
 • Опремување на Кујната;
 • Секојдневни активности во Мобилната кујна (подготовка на храната, пакување, достава);
 • Подготовка на промотивен материјал (летоци, интернет страница, Фејсбук профил, радио реклама).

A2

 • Обуки за млади лица со попреченост за оснажување на нивните вештини.

A3

 • Обуки за зајакнување на капацитетите на државните службеници за да се стекнат со знаење, вештини, алатки и техники за поддршка на лицата со попреченост;
 • Јавни дискусии со деловниот сектор, локалната администрација, претставници од НВОи, претставници на АВРМ и меѓуопштинските центри за социјална работа во Македонски Брод, Кичево, Прилеп и Битола.
Организација предводник: 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа (ЦСР) – Македонски Брод

Партнерска организација: 
Младинско здружение за општествена акција, едукација и превентива (ЕАСП) – Прилеп
Контакт податоци: 
ПРОЕКТНА КООРДИНАЦИЈА
Емилија НИКОЛОСКА, Проектен координатор
+389 78 412 715
nikoloska43@gmail.com

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА (ЦСР) – МАКЕДОНСКИ БРОД
Ана МИЛОШЕСКА
+389 72 321 772
Miloseska989@hotmail.com