Обуки во средишна фаза од спроведување на проектите, ден 2

18 Apr 2016
22 Apr 2016
Обуките се замислени како можност за грантистите или да научат нешто ново или пак да си го утврдат своето знаење, како и да си ги прошират своите вештини поврзани со општите аспекти на управувањето со проектниот циклус и, што е поважно, со конкретни прашања што се однесуваат на управување со грантовите на ЕУ.

Обуките се нарочно осмислени за корисниците на грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија“, и се главно наменети за луѓето кои се директно вклучени во спроведувањето на грантовите проекти. По две лица од секоја грантова организација, а во исклучителни случаи и повеќе, се поканети да учествуваат на овие обуки.

Двете обуки организирани во 2016 година ги покрија прашањата од важност за средната фаза од спроведувањето на грантовите проекти: управување со грантовиот договор, секундарни набавки и комуникација и видливост.

Двете обуки што ќе се организираат во 2017 година ќе ги покријат прашањата од важност за завршната фаза од спроведувањето на грантовите проекти: наративни извештаи и финансиски извештаи.
Следниве се темите што беа опфатени со 2. ден од обуката во средишна фаза од спроведувањето на грантовите проекти:

  • Насоки за видливост и стратегија за комуникација: Прирачникот на ЕУ за комуникација и видливост, општи и посебни прописи за пишување извештаи, промотивни материјали (папки, тетратки, пенкала, панели, банери, маици, капи и сл.), публикации (веб страница, соопштение за јавност, леток, брошура и сл.); изработка на стратешки план за комуникација: намена и дефиниција на клучните засегнати страни и публики; клучни пораки; алатки за комуникација: видови и содржина; управување со комуникација; управување со настани.


  • Анализа на засегнатите страни: зошто е потребно да се направи анализа на засегнатите страни; анализа на матрицата на засегнатите страни; оценка на влијанието и важноста: како да се разбере моќ; база на податоци за засегнатите страни; клучни прашања при анализа на засегнатите страни; утврдување на интересот и степенот на ангажираност на секоја од засегнатите страни; матрица на учество на засегнатите страни.

  • Секундарни набавки: општи прописи за набавка преку ЕУ грантови; вредност за пари наспроти економичност; што претставува конкурентско тендерирање; Анекс IV; план за секундарни набавки; договори за секундарни набавки; постапки и алатки за распишување тендер: постапка на конкурентско преговарање, постапка на единствен тендер, обезбедување на фактура (со истражување на пазарните цени); подготовка на тендерската документација; квалификувани наспроти неквалификувани трошоци; транспарентност и екс-анте објавување; судир на интереси; правило на сразмерност; реалокација (прераспределба), нотификација (соопштување), адендум (додаток за кој е потребно одобрување).Учесниците исто така работа и на практични вежби на полето на:  • Клучни пораки при комуникација и видливост: како да се изработи нацрт План за комуникација и видливост за конкретен грантов проект; како да се дефинираат конкретните видови комуникација што треба да се користат, како и соодветниот медиум, зачестеност, публика, сопственик, производ и формат; како да се постават главните цели на планот за комуникација; како да се дефинираат клучните пораки и главните алатки за комуникација за проектот.

  • Анализа на засегнатите страни: како да се утврдат важните засегнати страни за конкретен грантов проект: како да се оцени нивната моќ, влијание, интерес; како да се утврди соодветниот одговор на проектот за секоја засегната страна; како да се планира учеството на засегнатите страни (кога и како); како да се утврдат ризиците кои произлегуваат од (не)ангажираноста на засегнатите страни; како да се изработи стратегија за учество и посветеност на засегнатите страни.


  • Пополетни обрасци за набавка (урнек): примери од угостителски услуги, изнајмување на простории и други услуги; графикон на документација за постапките за единствен тендер, конкурентско преговарање, измена на договорот за секундарна набавка.

  • Примери за постапка со преговарање: како да се пополни „Компаративната табела“ при конкретен случај на набавка.


Теоретското предавање се одржа во пленарен состав, со помош на презентации во „Пауер поинт“, додека пак вежбите се работа во 4 помали работни групи, со помош на работни материјали и презентации на табла.

Семинарот го одржа нашиот Тим лидер и Виш експерт, г-а Марија Маринаку, со меродавен придонес од нашиот Експерт за ЕУ грантови, г-а Андреја Тонч, и со поддршката од нашиот Помошник тим лидер, г. Радомир Трајковиќ.

Обуката се одржа со 4 слушателски групи на 18, 19, 21 и 22 април 2016 година, во хотелот „Порта“ во Скопје.