Обуки во средишна фаза од спроведување на проектите, ден 1

11 Apr 2016
15 Apr 2016
Обуките се замислени како можност за грантистите или да научат нешто ново или пак да си го утврдат своето знаење, како и да си ги прошират своите вештини поврзани со општите аспекти на управувањето со проектниот циклус и, што е поважно, со конкретни прашања што се однесуваат на управување со грантовите на ЕУ.

Обуките се нарочно осмислени за корисниците на грантовата програма „Поттикнување на социјална инклузија“, и се главно наменети за луѓето кои се директно вклучени во спроведувањето на грантовите проекти. По две лица од секоја грантова организација, а во исклучителни случаи и повеќе, се поканети да учествуваат на овие обуки.

Двете обуки организирани во 2016 година ги покрија прашањата од важност за средната фаза од спроведувањето на грантовите проекти: управување со грантовиот договор, секундарни набавки и комуникација и видливост.

Двете обуки што ќе се организираат во 2017 година ќе ги покријат прашањата од важност за завршната фаза од спроведувањето на грантовите проекти: наративни извештаи и финансиски извештаи.
Следниве се темите што беа опфатени со 1. ден од обуката во средишна фаза од спроведувањето на грантовите проекти:

  • Управување со грантовиот договор: цел, главни актери, проток на комуникација; преглед на Посебните услови (членови 1-7); преглед на Анексите I-X (член 6); преглед на Општите услови (Анекс II); Општи одредби: обврска за доставување на извештаи, сопственост, користење на резултатите и средствата, следење и оценка, измена на договорот; Финансиски одредби: квалификувани трошоци, исплати, рокови, конверзија на валути, сметководство, конечен износ на грантот, поврат.

  • Програмско и финансиско управување: вовед, програмско управување во споредба со / наспроти финансиското управување; главните предизвици од пракса: честа промена на персоналот, проблеми во комуникација со партнери и засегнати страни, слаба вклученост на целните групи, слаба ЕУ видливост на проектот; квалификувани трошоци: дефиниција и видови, како да се утврдат; доказни документи: дефиниција и видови, како да се утврдат и соберат; систем на архивирање; сметководствен систем.  • Измена на грантовиот договор: преглед на договорните обврски, процедури што треба да се следат, примери за најчести грешки; амандман во споредба со / наспроти модификација; како да се разликуваат поситни од покрупни измени во грантовиот договор; временски рок за известување на Договорниот орган.


Учесниците исто така работа и на практични вежби на полето на:

  • Проблеми во спроведувањето на проектите: што да се прави кога ќе си замине тековниот проектен менаџер, кога ќе се задоцни со активностите, кога новиот претседател на партнерската организација нема да покаже интерес за понатамошна соработка, при ненаменско трошење на проектните средства, во случај на неуспешни тендерски постапки, при слаба продуктивност (на пр., извештај од истражување) на ангажираниот персонал.  • Дефинирање на Список и содржина на доказни документи.


  • Измена на буџетот: примери за помали промени за кои е потребна нотификација (соопштување на измената) наспроти поголеми промени за кои е потребен адендум (додаток за кој е потребно одобрување) наспроти промени кои воопшто не се дозволени.


Теоретското предавање се одржа во пленарен состав, со помош на презентации во „Пауер поинт“, додека пак вежбите се работа во 4 помали работни групи, со помош на работни материјали и презентации на табла.

Семинарот го одржа нашиот Експерт за ЕУ грантови, г-а Андреја Тонч, со меродавен придонес од нашиот Тим лидер и Виш експерт, г-а Марија Маринаку, и со поддршката од нашиот Помошник тим лидер, г. Радомир Трајковиќ.

Обуката се одржа со 4 слушателски групи на 11, 12, 14 и 15 април 2016 година, во хотелот „Порта“ во Скопје.