ОЛЕСНУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ЕТНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА НИВНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Местоположба на проектот: 

Целата територија на Република Македонија.

Времетраење на проектот: 

20 месеци: од 14.12.2015 до 14.08.2017.

Севкупна цел: 

Да се олесни процесот на интеграција на младите лица од етничките малцинства во Македонија и да се зголеми нивната конкурентност на пазарот на труд.

Специфични цели: 
 • Да се зголеми вработливоста и вештините за самовработување на младите лица од етничките заедници преку флексибилно структурирани програми за градење капацитети врз основа на поединечните процени на нивото на вештини;
 • Да се помогне да создадат нови бизниси од млади лица од малцински етнички групи;
 • Создавање работна група за градење капацитети за постојана поддршка на младите лице од малцинствата во нивниот професионален развој.
Целни групи / корисници: 
 • Млади лица од етничките малцинства in Macedonia, во Македонија, со посебен фокус на младите лица од ромската заедница (барем 30%) и жени (баре 40%);
 • Потенцијални работодавачи;
 • Релевантни институции и организации што поддржуваат малцинства и жени.
Активности: 
 • Управување со проект;
 • Организирање јавна промотивна кампања;
 • Програма за градење капацитети врз основа на процената на поединечното ниво на вештини: кариерно советување, обука за вработување и самовработување, курсеви по англиски јазик и ИТ, креативни работилници, развој на курсеви преку интернет;
 • Мерење на ефективноста на програмата;
 • Создавање работна група за градење капацитети;
 • Субвенции за почнување бизнис.
Организација предводник: 

Фондација за претприемачки сервис за млади (ПСМ) – Скопје

Партнерска организација: 
Фондација „Иднина 21. век“ – Пловдив, БУГАРИЈА / Фондация „Бъдеще 21. век“ – Пловдив, БЪЛГАРИЯ
ЗИП Институт / ZIP Institut – Скопје
Ромска организација на жените од Македонија „Даја“ / Romani organizacija e džuvlengiri tari Makedonija “Daja” – Куманово
Контакт податоци: 
ПРОЕКТНА КООРДИНАЦИЈА
Елена НАУМОВСКА, Финансов менаџерr
+389 72 313 083
elena.naumovska@yes.org.mk

ФОНДАЦИЈА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ СЕРВИС ЗА МЛАДИ (ПСМ) – СКОПЈЕ
Оливера АРИТОНОСКА
+389 76 403 999
olivera.aritonoska@yes.org.mk
www.pretpriemac.mk
https://www.FACEBOOK.com/pretpriemac.mk/?fref=ts